Garant/ka pro oblast výzkumu a vývoje v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 (MŠMT) - Praha

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) – Garant/ka pro oblast výzkumu a vývoje v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000480S.

Datum vystavení 31.07.2020
Datum platnosti 21.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň práce:
 • věcné zastřešování plnění cílů OP VVV v oblasti podpory výzkumu a vývoje v rámci svěřené agendy;
 • spolupráce na implementaci a vyhodnocování výzev v oblasti podpory výzkumu a vývoje, spolupráce na schvalování (či neschvalování) změn v projektech výzkumu a vývoje v realizaci, spolupráce při kontrolách projektů;
 • zajišťování výkladu svěřené problematiky jak směrem k žadatelům / příjemcům dotace (konzultace, prezentace na seminářích apod.), tak směrem k dalším útvarům implementační struktury OP VVV (konzultace, vydávání stanovisek aj.);
 • jednání se zástupci věcně příslušné sekce MŠMT i dalšími relevantními subjekty v zájmu zajištění plnění cílů OP VVV v souladu s koncepcí politiky VaVaI;
 • příprava strategických i dalších podkladových dokumentů ve svěřené oblasti pro potřeby vedení Řídicího orgánu OP VVV i MŠMT.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (v návaznosti na platovou třídu);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • znalost anglického jazyka nejméně na úrovni A2 a výše;
 • komunikační schopnosti a prezentační dovednosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a flexibilitu;
 • týmového ducha;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel).
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. K prokázání jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky nebo jiný doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
 
Výhodou:
 • předchozí pracovní zkušenost ve výzkumu a vývoji v rámci výzkumné organizace (přímo výzkumná činnost či spolupráce na řízení projektů výzkumu a vývoje);
 • časová flexibilita a schopnost přizpůsobit se nárazově náročnějšímu tempu práce;
 • praxe v oblasti strukturálních fondů EU.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD/RD;
 • nástup 15. září 2020 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny. 
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • možnost podílet se na podpoře významných projektů v oblasti výzkumu a vývoje;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy), zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 21. srpna 2020. Do předmětu zprávy uveďte „Garant/ka pro oblast výzkumu a vývoje v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2, č. j.: MSMT-30733/2020-1“.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3, a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

V případě dalších dotazů se obracejte na:

Ditu Poskočilovou: dita.poskocilova@msmt.cz

Více zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/garant-ka-pro-oblast-vyzkumu-a-vyvoje-v-oddeleni-koncepce-a-2

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena