Finanční metodik/metodička v oddělení metodiky a budoucího programového období v odboru koncepce a vedení OP (MŠMT) - Praha

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) – Finanční metodik/metodička v oddělení metodiky a budoucího programového období v odboru koncepce a vedení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000378S.

Datum vystavení 09.09.2021
Datum platnosti 30.09.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň práce:
 • koordinace zpracovávání a aktualizací Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV
  a Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen OP JAK“) v souladu s platnou legislativou (zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem
  č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů);
 • koordinace pracovní skupiny vytvořené k řešení specifických oblastí realizací operačního programu včetně účastí;
 • podíl na přípravě a modifikaci Řídicí dokumentace OP VVV a OP JAK v souladu
  s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím;
 • správa vzorů metodických dokumentů OP VVV a OP JAK (obecný vzor právního aktu, vzory příloh výzev a žádostí o podporu apod.) a spolupráce s dalšími odbory na jejich tvorbě;
 • zpracovávání metodických stanovisek ke svěřeným oblastem;
 • poskytování metodické podpory ostatním útvarům Ministerstva školství, mládeže
  a tělovýchovy zapojeným do implementace OP VVV a OP JAK;
 • odpovědnost za zpracovávání stanovisek k základním programovým dokumentům zabývajících se problematikou strukturálních fondů v České republice, zejména
  ve vztahu k orgánům Evropské unie a příslušným útvarům veřejné správy v České republice (ústřední a regionální úroveň státu) zejména z hlediska věcného obsahu;
 • vypracovávání stanovisek a připomínek k metodickým dokumentům Evropské komise;
 • podíl na přípravě programového období 2021+.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (v návaznosti na platovou třídu);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • komunikační schopnosti a prezentační dovednosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a flexibilitu;
 • týmového ducha;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel).
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
Výhodou:
 • praxe v oblasti fondů EU (zejména zkušenosti s realizací či nastavováním podmínek realizace projektů ESIF ve finanční oblasti);
 • vzdělání v oblasti práva,
 • znalost nařízení Evropského parlamentu a Rady v oblasti fondů EU, správního řádu
  a rozpočtových pravidel.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za RD;
 • nástup 1. listopadu 2021 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy), zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 30. září 2021. Do předmětu zprávy uveďte
„Finanční metodik / metodička v oddělení metodiky a budoucího programového období,
č. j.: MSMT-VYB-150/2021-2
.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3, a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.     
V případě dalších dotazů se obracejte na:
Ditu Poskočilovou, MBA: dita.poskocilova@msmt.cz
Více zde:  https://www.msmt.cz/ministerstvo/financni-metodik-metodicka-v-oddeleni-metodiky-a-budouciho-1
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena