Auditor/auditorka v Auditním orgánu (Praha)

Auditní orgán přijde do svého týmu kolegu/kolegyni pro výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice. • Místo výkonu služby v Praze (ulice Voctářova) • Služební poměr na dobu neurčitou (13. platová třída) • Termín pro podávání přihlášek do 16. července 2024 • Předpokládaný termín nástupu je září až říjen 2024

Datum vystavení 01.07.2024
Datum platnosti 16.07.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Státní tajemnice v Ministerstvu financí, jako služební orgán příslušný podle
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo FM 2900, ministerský rada – auditor/auditorka v oddělení Audit IROP, v odboru Auditní orgán.


Náplň činností na služebním místě:

 • dle auditního plánu provádění auditu řídícího a kontrolního systému operačního programu včetně vypracovávání zpráv a stanovisek pro orgány Evropské unie; 
 • z pozice člena auditorského týmu anebo vedoucího auditorského týmu soustavné vykonávání auditů systému a auditů operací svěřeného operačního programu se zohledněním mezinárodně uznávaných auditorských standardů a metodických postupů Auditního orgánu;
 • vedení databáze typových zjištění a sledování četnosti jejich výskytu na oddělení; 
 • komunikace s ostatními odděleními k nejčastějším zjištěním a postupům při jejich odhalení; 
 • na základě zjištěné situace podle výše uvedených bodů navrhování změn interních postupů a platných metodických dokumentů pro výkon auditu na odboru, podílení se na jejich aktualizaci včetně aktivní spolupráce při zohlednění navrženého řešení v používaných informačních systémech; 
 • vyhodnocování zjištěných dat a dle potřeby aplikace provádění analýzy rizik a vyhodnocování mapy rizik včetně stupňů jejich významnosti; 
 • administrace IS v souladu s vnitřními předpisy MF a interními metodickými pokyny AO.
Obvyklá výše jednotlivých složek platu a více informací o odměňování a podmínkách výkonu služby naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/kariera-a-vzdelavani/zakladni-informace
Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební úřad poskytuje následující benefity:
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • pružná služební doba,
 • home office v režimu týden z domova a týden z kanceláře,
 • až 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP,
 • možnost využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna v hlavní budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • příspěvek na stravování,
 • zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) doručené ve lhůtě do 16. července 2024 státní tajemnici v Ministerstvu financí. Žádost je možné podat v tištěné, nebo elektronické podobě.
Obálka, datová zprava, popř. e mail obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo FM 2900, ministerský rada – auditor/auditorka v oddělení Audit IROP, v odboru Auditní orgán“.
 
Z výběrového řízení bude vyřazena žádost, která bude doručena po stanovené lhůtě.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis[1],
 2. motivační dopis.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
 2. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 3. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
 4. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].
 7. Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
  V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.
  Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.
  V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.
  Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
  V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.
  Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní a kvalifikační předpoklady.
   
 
[1]  V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena