Auditor/Auditorka v Auditním orgánu (MF ČR) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa FM 2822, FM 2829 a FM 2921, ministerský rada – auditor/auditorka ESIF v oddělení Audit OP D, v odboru Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha. Služba bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Stanovená týdenní služební doba činní 40 hodin týdně. Předpokládaný termín nástupu do služby na tato služební místa je květen až červen 2023. Služební místa jsou zařazena do 13. platové třídy. Obvyklá výše jednotlivých složek platu a více informací o odměňování a podmínkách výkonu služby naleznete zde: Základní informace | Kariéra | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz) Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Po úspěšném vykonání úřednické zkoušky se podle § 42 odst. 2 zákona o státní službě trvání služebního poměru změní na dobu neurčitou.

Datum vystavení 16.03.2023
Datum platnosti 31.03.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Náplň činností:
 

- výkon auditů systémů a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU, zejména se zaměřením na ověřování fyzické realizace liniových staveb v souladu s legislativou a s projektovou dokumentací vč. posouzení vlivu na životní prostředí; audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 - spolupráce při naplňování auditní strategie, poskytování podkladů pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti; 
- spolupráce při zpracování prohlášení při uzavření pomoci;
 - provádění analytické činnosti a reportingu,
 - vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů a řešení nesrovnalostí;
 - analýza rizik a návrhy jejich řešení;
 - spolupráce při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačního programu ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF apod.);
 - spolupráce při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 - účast na jednáních a odborných pracovních skupinách;
 - zpracování zprávy o výsledcích auditů a vedení složek auditů.
 
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) doručené ve lhůtě do 31. března 2023 státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cznebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv). Z výběrového řízení bude vyřazena žádost, která bude doručena po stanovené lhůtě.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Společné výběrové řízení na služební místa FM 2822, FM 2829 a FM 2921, ministerský rada – auditor/auditorka  ESIF v oddělení Audit OP D, v odboru Auditní orgán“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. V případě neuvedení jednoho z těchto údajů bude žádost z výběrového řízení vyřazena.

Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu
se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

žadatel, který není státním občanem České republiky, musí prokázat znalost českého jazyka zkouškou podle § 25 odst. 2 zákona o státní službě, tj. zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka. To neplatí, pokud doloží, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučujícím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 
 1. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 2. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 
 1. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;
pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
 
K žádosti žadatel dále přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis (životopis je povinnou náležitostí žádosti, jeho nepřiložení je důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového řízení),
 2. motivační dopis.
Poučení o způsobech a účincích doručování v průběhu výběrového řízení:
Pokud se písemnosti ve výběrovém řízení nedoručují žadateli na místě nebo do datové schránky, doručují se na elektronickou adresu, kterou je žadatel, který nemá zřízenu datovou schránku, povinen sdělit v žádosti. Je-li písemnost doručována do datové schránky a nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Písemnost doručovaná žadateli na elektronickou adresu je doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebylo možné písemnost doručit, protože se datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o její doručení; bude-li další pokus o doručení neúspěšný, doručí se písemnost jiným vhodným způsobem; v takovém případě platí, že písemnost je doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.
 
Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu:
V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.
 
Benefity:
 1. 25 dní dovolené,
 2. 5 dní indispozičního volna (sick days),
 3. pružná služební doba,
 4. home office,
 5. až 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 6. možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 7. adaptační proces pro nové zaměstnance,
 8. odborná knihovna v budově ministerstva,
 9. možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 10. možnost stravování v budově ministerstva,
 11. příspěvek na stravování.
Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní a kvalifikační předpoklady.
 
Bližší informace poskytne:
Mgr. Simona Švecová
Odbor Personální
e-mail: simona.svecova@mfcr.cz   
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena