Ministerský rada v odboru informatiky (oddělení informatiky)

Státní tajemnice Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 000933 Ministerský rada v odboru informatiky (oddělení informatiky), se služebním působištěm v Praze.  Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby  28 – Informační a komunikační technologie.

Datum vystavení 13.09.2023
Datum platnosti 13.10.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti
 • Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení nebo informačních služeb.
 • Zabezpečení informatické podpory při výkonu činnosti úřadů v působnosti zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (administrace podpůrných IT aplikací, zabezpečení helpdeskové podpory uživatelům, řízení přístupů do neveřejné části webu, správy obsahu, FAQ apod.) a spolupráce na jejich metodickém řízení.
 • Zajišťování koordinovaného postupu a nezbytné součinnosti při analýze a testování centrálního IT řešení agendy stavebního řízení v oblasti informatiky, tj. účast v projektovém týmu projektu Ministerstva pro místní rozvoj (zejména v souvislosti s implementací agendy EIA/SEA, zajištění hladké integrace s IS MŽP – CRŽP, EnviIAM aj.).
 • Vykonávání úkolů vládní politiky a rozvoje eGovernmentu v oblasti přístupu k referenčním údajům základních registrů a sdílení údajů přes informační systém sdílené služby.
 • Dohled a konzutační činnost v rámci rozvojových ICT projektů včetně meziresortních, podle kterých je prováděna koordinace, testování a kontrola výstupů (aplikací, dokumentace).
 • Spolupráce na koordinaci rezortních organizací MŽP v oblasti informačních a komunikačních technologií.
 
2. Údaje o podmínkách výkonu služby
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2025. 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Služební místo je hrazeno z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu (Národní plán obnovy).
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx

Služební úřad poskytuje následující benefity:
 • pružná služební doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z FKSP formou osobního konta zaměstnance (lze využít na penzijní připojištění, rekreaci, kulturu, vzdělávání a tělovýchovu, knihy, vitamínové doplňky, dioptrické brýle, optické pomůcky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.),
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva
 • 1 den volna k zajištění osobních záležitostí
 • 5 dnů studijního volna k individuálním studijním účelům
 • možnost částečného výkonu služby na home office.
 
V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.
3. Podání žádosti
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“)
podané ve lhůtě do 13. října 2023,
tj. v této lhůtě 
 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10, 
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mzp.cz nebo 
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 9gsaax4.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000933“. 
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. 
 
Veškeré informace včetně příloh naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/SM_000933_2023_zari

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena