000781 Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu (oddělení obchodování s emisemi) (MŽP) - Praha

Náplň činnosti na služebním místě: • Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany klimatu. • Vedení agendy snižování emisí skleníkových plynů v sektorech silniční dopravy, letectví a námořní dopravy. • Spolupráce na správě Modernizačního fondu – příprava programů pro podporu nízkouhlíkových investic v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. • Zapojení do přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU (včetně zahraničních služebních cest), spolupráce s evropskými a českými institucemi a sociálními partnery. • Příprava české a evropské legislativy. • Spolupráce na správě nástrojů na ochranu klimatu (mj. systém emisního obchodování, daňové, finanční a regulatorní nástroje). • Zpracování dat, analýz a studií v oblasti ochrany klimatu potřebných k řádné správě operačních programů financovaných z EU fondů.

Datum vystavení 13.09.2021
Datum platnosti 28.09.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
do 31. srpna 2028 s možností prodloužení do 31. prosince 2029.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. listopad 2021.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:
•    Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany klimatu.
•    Vedení agendy snižování emisí skleníkových plynů v sektorech silniční dopravy, letectví a námořní dopravy.
•    Spolupráce na správě Modernizačního fondu – příprava programů pro podporu nízkouhlíkových investic v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.
•    Zapojení do přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU (včetně zahraničních služebních cest), spolupráce s evropskými a českými institucemi a sociálními partnery.
•    Příprava české a evropské legislativy.
•    Spolupráce na správě nástrojů na ochranu klimatu (mj. systém emisního obchodování, daňové, finanční a regulatorní nástroje).
•    Zpracování dat, analýz a studií v oblasti ochrany klimatu potřebných k řádné správě operačních programů financovaných z EU fondů.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „Žádost“) - vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 - podané ve lhůtě do 28. září 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
Státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)
posta@mzp.cz
nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000781“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.
V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje
1.    Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a)    je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie
nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 a písm. a) zákona];
    Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
    Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona];
b)    dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c)    je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
    Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením ;
d)    je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
    Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti ;  
e)    dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona];
    Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem
nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).   
Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;  
f)     má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
    Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením . U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách .

2.    Jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 21/2021 státního tajemníka k vnitřní systemizaci Ministerstva životního prostředí, kterým je znalost anglického jazyka alespoň na 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky ;
    Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka  dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy8.

Výhodou jsou předchozí zkušenosti s fondy Evropské unie nebo jinou dotační politikou státu, orientace v problematice ochrany klimatu, dobrá znalost práce na PC (běžný kancelářský software), schopnost práce v týmu, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, komunikační, prezentační a organizační dovednosti, analytické schopnosti.

Nabízíme:
•    pružná služební doba
•    dovolená 5 týdnů
•    indispoziční volno 5 dnů
•    příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení
•    šeky FKSP
•    příspěvek na penzijní připojištění
•    finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
•    dětská skupina v budově ministerstva
•    parkování před budovou ministerstva
•    1 den volna k zajištění osobních záležitostí
•    6 dnů studijního volna k individuálním studijním účelům


K žádosti dále žadatel přiloží:
a)    strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
b)    motivační dopis.

Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena