000780 Ministerský rada v odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku (oddělení podpory modernizace energetiky) (MŽP) - Praha

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000780 Ministerský rada v odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku (oddělení podpory modernizace energetiky), v oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 04.11.2021
Datum platnosti 03.12.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
do 30. listopadu 2028 s možností prodloužení do 31. prosince 2029.


Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. Základní tarif od 27.980 Kč do 41.290 Kč dle započtené uznatelné praxe, po úspěšném ukončení tříměsíčního adaptačního procesu možnost přiznání osobního příplatku.
 
Náplň činnosti na služebních místech:
 • Tvorba a rozvoj operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen „operační program“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie
  nebo ostatních zahraničních zdrojů. Tvorba strategických realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace operačního programu, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
 • Spolupráce na využití fondů EU pro urychlení spravedlivého přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, zejm. pro projekty na snižování emisi skleníkových plynů, energetickou účinnost, investice do výroby a využívání energie z obnovitelných zdrojů apod.
 • Tvorba koncepčních materiálů a systému financování v souvislosti s poskytováním podpory z operačního programu.
 • Zpracování dat, analýz a studií potřebných k řádné správě operačního programu a vyhodnocování poskytnuté podpory.
 • Koordinace všech procesů spojených s poskytováním podpory z operačních programů týkajících se životního prostředí včetně komunikace s Evropskou komisí.
  
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „Žádost“) - vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 – podané ve lhůtě do 3. prosince 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
 
Státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)
posta@mzp.cz
nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000780“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.
V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje
 1. Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 a písm. a) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona];
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce. , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 
 • dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).   Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
 
 
 
Výhodou jsou zkušenosti s fondy Evropské unie nebo jinou dotační politikou státu; dobrá znalost práce na PC (běžný kancelářský PC); zkušenosti v oblasti energetiky - např. s projekty nebo technické znalosti a zkušenosti z této oblasti, samostatnost, schopnost práce v týmu, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, komunikační, prezentační a organizační dovednosti, analytické schopnosti.
 
Nabízíme:
 • pružná služební doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení
 • šeky FKSP
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva
 • 1 den volna k zajištění osobních záležitostí
 • 6 dnů studijního volna k individuálním studijním účelům
  
Kontaktní osoba pro odborné dotazy:
Mgr. Maggie Škabraha Dokupilová, tel. 776 761 612, email: Maggie.Skabraha@mzp.cz

Kontaktní osoba pro personální dotazy:
Ing. Markéta Zemanová, tel. 267 122 067, email: Marketa.Zemanova@mzp.cz
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 • motivační dopis.
 
Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.
 
 
PŘÍLOHA – Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti v příloze.
Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
Pokud vybraný žadatel nebude mít potřebnou zdravotní způsobilost, dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona bude považována od počátku za neplatnou (§ 28 odst. 5 zákona).

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena