Referent/ka v odboru fondů EU (oddělení implementace projektů fondů EU)_MŽP_Praha

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 000242 referent/ka v odboru fondů EU (oddělení implementace projektů fondů EU). Místem výkonu práce je Praha. Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou, po dobu nepřítomnosti zaměstnance, nejpozději do 31. května 2023. Předpokládaným dnem nástupu je 1. září 2020. Místo je zařazeno do 13. platové třídy .

Datum vystavení 27.07.2020
Datum platnosti 12.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
NÁPLŇ ČINNOSTI:
 • Vytváří a rozvíjí Operační program Životní prostředí, stanovuje postupy pro využívání prostředků Evropské unie. Vytváří vrcholné realizační dokumenty operačního programu, řídící a koordinační postupy a procesy. Koordinuje realizaci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), dohlíží nad realizací a implementací dalších aktivit.
 • Zpracovává metodické dokumenty související s agendou oddělení (Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP, Operační manuál, Závazné pokyny, Směrnice, apod.).
 • Zajišťuje agendu související s individuálními projekty (do 50 mil. eur způsobilých výdajů). Zajišťuje informační podporu žadatele při přípravě projektových žádostí a možnostech kofinancování projektů. Monitoruje stav realizace projektů (zajišťuje přehledy projektů z MS2014+/SFZP CENTRAL, účastní se na kontrolních dnech zahájení a ukončování projektů).
 • Účastní se výběrových a přezkumných komisí OPŽP. Zajišťuje činnost sekretariátu Tematické pracovní skupiny pro prioritní osu 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu OPŽP. Komunikuje s věcně příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Zajišťuje agendu veřejné podpory a informační podporu žadatele při přípravě projektových žádostí a možnostech kofinancování projektů zejména z pohledu veřejné podpory. Komunikuje s Evropskou komisí ve věci veřejné podpory, přípravy a schvalování/oznamování projektů či schémat.
 • Podílí se na koordinaci harmonogramu výzev, spolupracuje při přípravě, zaměření a případně omezení jednotlivých výzev, připravuje ke schválení plán výzev i jednotlivé výzvy. Podílí se na tvorbě hodnotících kritérií.
POŽADAVKY:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu,
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.
 
VÝHODOU jsou zkušenosti z oblasti fondů EU, veřejné podpory, dobrá znalost práce na PC (běžný kancelářský software), samostatnost, schopnost práce v týmu, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, komunikační, prezentační a organizační dovednosti, analytické schopnosti, zkušenost s praxí v informačním systému MS2014+, SARI, TAM.
 
NABÍZÍME:
 • Zajímavou a dynamickou práci,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • podporu v odborném růstu.
 
Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením  e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, čestným prohlášením o státním občanství, čestným prohlášením o svéprávnosti, čestným prohlášením o dosaženém vzdělání nebo kopií vysokoškolského diplomu, čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti nebo lékařským posudkem a výpisem z Rejstříku trestů doručte ve lhůtě do 12. srpna 2020 v elektronické podobě na adresu zamestnani@mzp.cz  nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Odbor personální a státní služby, Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10 nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000242“.

Celé znění Inzerátu naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/PM_000242_2020_cervenec.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena