Informace o výzvě

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ / 2019/10. Uzávěrka přijímání žádostí je 13.6.2019.

Prioritní osa: 2. KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Investiční priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Veškeré pokyny a informace k výzvě najdete na oficiálních stránkách programu.


 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena