Informace o výzvě

V této výzvě bude podporována pouze následující aktivita:

1. Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.

Bližší specifikace aktivit je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. V případě, že je příjemcem v globálních grantech resp. grantových projektech základní škola nesmí být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. projekty, které má daná škola jako příjemce financovány již z oblasti podpory 1.4 - Zlepšování podmínek pro vzdělávání na základních školách. V případě, že základní škola realizuje projekt v rámci oblasti podpory 1.4, nemůže se účastnit identických aktivit v rámci projektů jiných příjemců podpory jakožto cílová skupina projektu.
V případě vyhlášení oblasti podpory 1.5 - Zlepšování podmínek pro vzdělávání na středních školách se týká daná podmínka také středních škol. V rámci předkládání projektů nebudou podporovány aktivity spočívající ve vytváření portálových řešení, tzn. podporovány nebudou projekty obsahující aktivity zaměřené na vytváření webových portálů (tímto není dotčeno vytváření webových stránek pro zajištění publicity projektu). Žadatel v žádosti o finanční podporu doloží a prokáže zájem o aktivity projektu konkrétních cílových skupin prostřednictvím prohlášení o partnerství (tzn. bude se jednat o partnerství dle části 8 této výzvy) nebo jinou formou prokazující zájem konkrétních relevantních subjektů k účasti na případně realizovaném projektu (s výjimkou projektů, v nichž žadatel realizuje aktivity ve prospěch cílových skupin, kterým poskytuje vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v rámci své činnosti).


Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena