Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy, ESIF)

Anglicky: European Structural and Investment Funds
Synonyma: ESIF, ESI fondy, ESI fondů

Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a Evropská územní spolupráce (EÚS).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena