Regionální stálá konference Pardubického kraje II

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Pardubický kraj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000110
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2018

Informace o projektu

V rámci projektu bude zajištěna činnost a personální obsazení Regionální stálé konference Pardubického kraje (dále RSK Pk). Aktivity projektu zabezpečují činnost a jednání RSK Pk a jejích pracovních skupin, tvorbu a monitorování Regionální akčního plánu a pořízení analýz a studií potřebných při zajišťování potřeb v území a poskytování informací o dotačních titulech nejrůznějším subjektům na území Pardubického kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 398 130,00
Veřejné zdroje ČR: 599 670,00
 
Celková částka: 3 997 800,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena