5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy - b) vzduchotechnika

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006596
Zahájení projektu: 1. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

Informace o projektu

Předmětem projektu je osazení nuceného větrání s rekuperací pro budovu přístavby Střední školy a Základní školy Lipník nad Bečvou. Systém bude vybaven ohřevem přívodního vzduchu a zpětným získáváním tepla. Součástí instalace budou rovněž infračervená čidla (IR senzory) pro možnost regulace chodu zařízení dle koncentrace CO2. V rámci 70. výzvy OPŽP je podáván i projekt zaměřený na energetické úspory (zateplení, výměna oken) na dotčené budově.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 052 156,70
Veřejné zdroje ČR: 450 924,30
 
Celková částka: 1 503 081,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena