Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Povodí Labe, státní podnik
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0004530
Zahájení projektu: 4. 10. 2018
Ukončení projektu: 2. 7. 2019

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení životních podmínek kriticky ohroženého vodního makrofyta - rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) a rdestu alpského (Potamogeton alpinus) v levobřežním slepém rameni Orlice u Hradce Králové. Lokalita je součástí záchranného programu pro rdest dlouholistý v gesci MŽP ČR. Zároveň je vymezena jako Přechodně chráněná plocha Rameno u Stříbrného potoka a je součástí EVL Orlice a Labe v rámci soustavy NATURA 2000.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 791 093,79
 
Celková částka: 9 791 094,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena