Oprava malé vodní nádrže po povodni na pozemku p.p 163, k.ú. Kristiánov, Heřmanice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Heřmanice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_111/0007623
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Ukončení projektu: 31. 5. 2019

Informace o projektu

V roce 2010 postihla obec Heřmanice povodeň a v důsledku povodně došlo ke značnému poškození přítoku a odtoku malé vodní nádrže a proto je v součané době MVN nefunkční. Po povodni byla MVN vyčištěna od náplavy kamení a štěrku. V současné době je zpracován nový projekt obnovy MVN na pozemku p.p 163, k.ú. Kristiánov, Heřmanice, který je předmětem této žádosti. Cílem projektu je obnova MVN, zlepšení vodního režimu v krajině a vzhled krajiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 581 043,06
Veřejné zdroje ČR: 387 362,04
 
Celková částka: 968 405,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena