Odbahnění nádrže v Lachově

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006098
Zahájení projektu: 13. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem dotace je odbahnění vodní nádrže v obci Lachov. Jedná se o stávající vodní nádrž ležící na bezejmenném levostranném přítoku Metuje východně od obce Teplice nad Metují. Vodní plocha slouží jako prvek zadržující přirozeným způsobem vodu v krajině. Stavba bude realizována na pozemku, který je v současné době veden jako vodní plocha. Stavební práce mají charakter odbahnění. Vodní nádrž se bude výrazným způsobem podílet na zvýšení biodiverzity území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 477 901,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 53 100,16 Kč
 
Celková částka: 531 002,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena