Obnova ekostabilizační a retenční funkce rybníků Horní Cíglerovský a Cíglerovský Velký

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Josef Novák
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006033
Zahájení projektu: 5. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021

Informace o projektu

Projekt řeší obnovu ekologickostabilizační a retenční funkce dvou rybníků - Horního Cíglerovského a Cíglerovského Velkého v k.ú. Domanín. Rybníky se nacházejí v CHKO Třeboňsko. V rámci obnovy dojde k odstraněné nánosů sedimentu z rybniční kotliny, vytvoření a úpravě litorálních pásem a vytvoření mělkých tůní a ostrůvku. Dále bude opraveno opevnění návodních líců hrází. Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem posílit přirozenou funkci krajiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 731 919,00
Národní soukromá částka: 747 991,00
 
Celková částka: 7 479 910,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena