LBK 4b LETONICE

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Spolek pro přírodu Plamének
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006223
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2022

Informace o projektu

Projekt spočívá v realizaci protierozních a krajinotvorných opatření dle návrhu opatření KPÚ. Jeho účelem je obnova historické krajiny - krajinotvorba, podpora biodiverzity a rehabilitace intenzivně využívané zemědělské krajiny, realizace sanačního opatření. Realizací projektu dojde k vytvoření biokoridoru územního systému ekologické stability.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 232 267,23
Národní soukromá částka: 117 487,75
 
Celková částka: 2 349 755,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena