Nakládání s odpady obce Vrbátky

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vrbátky
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003101
Zahájení projektu: 28. 5. 2018
Ukončení projektu: 25. 1. 2019

Informace o projektu

Předkládaný projekt pro nakládání s odpadem řeší zefektivnění systému nakládání s odpady v obci cestou zavedením nového systému nakládání s odpadem formou nákupu kontejnerů pro rozšíření kapacity sběru odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 810 807,35
Veřejné zdroje ČR: 143 083,65
 
Celková částka: 953 891,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena