Nakládání s odpadem ve městě Mikulov

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Mikulov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004017
Zahájení projektu: 28. 5. 2018
Ukončení projektu: 29. 3. 2019

Informace o projektu

Projekt řeší vytvoření 25 nových nadzemních sběrných míst. Konkrétně se jedná o instalování 150 kusů nádob na tříděný odpad o objemu 1 100l a 120 kusů nádob na tříděný odpad o objemu 240 l. Tímto projektem má dojít k doplnění a zkvalitnění kapacity sběrných míst ve městě Mikulov. Umístění nových sběrných nádob na dobře dostupných místech má také motivovat obyvatelé města Mikulov k většímu třídění odpadu a tím zvýšit množství tříděného odpadu, a tak dosáhnout většího materiálového využití odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 288 615,87
Veřejné zdroje ČR: 227 402,81
 
Celková částka: 1 516 019,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena