Intenzifikace systému sběru BRKO CHOV CHAROLAIS spol. s r. o.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: CHOV CHAROLAIS spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002859
Zahájení projektu: 7. 5. 2018
Ukončení projektu: 19. 3. 2019

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, resp. intenzifikaci systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na BRKO. Realizací projektu dojde k doplnění technologie ke sběru bioodpadů a k následnému zpracování separovaného bioodpadu v zařízení určeném k materiálovému využívání odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 797 750,00
Národní soukromá částka: 317 250,00
 
Celková částka: 2 115 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena