Analýza rizika areálu bývalé STS Vyškov

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jižní terasy, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004128
Zahájení projektu: 28. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Analýza rizika přinese kvantitativní hodnocení zdravotních a ekologických rizik a výpočet a návrh cílových limitů sanace relevantních polutantů pro jednotlivé zóny horninového prostředí, včetně diskuse vstupních parametrů výpočtů a diskuse výsledků a návrhu způsobu prokázání dosažení cílových parametrů sanace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 699 025,22
Národní soukromá částka: 299 827,98
 
Celková částka: 1 998 853,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena