Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2022
Téma projektu: Výzkum

Hlavním cílem projektu je podpora výzkumných záměrů spadajících do odbornosti Zemědělství v předaplikační fázi. V projektu bude využito multidisciplinárního přístupu pro návrh, vývoj a testování pokročilých nanomateriálů, především na bázi selenu, ale i ostatních kovů a polokovů a biomakromolekulárních materiálů jako alternativ antibiotik v zemědělské praxi. Soulad projektu s inovační strategií JMK umožní přenos znalostí ve prospěch regionu a transfer do praxe.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 160 710,60
Veřejné zdroje ČR: 4 480 041,80
 
Celková částka: 89 600 836,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena