Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Plzeň
Registrační číslo: CZ.1.02/1.2.00/12.14918
Zahájení projektu: 14. 8. 2013
Ukončení projektu: 22. 3. 2016
Téma projektu: Životní prostředí

Projekt zahrnuje rekonstrukci a modernizaci úpravny vody v Plzni na Homolce. V roce 1926 byla uvedena do provozu nová úpravna vody s kapacitou 450 l/s založená na principu vícestupňové filtrace (ÚV I). V roce 1969 byla dokončena nová úpravny vody (ÚV II) s výkonem 500 l/s a v devadesátých letech byla dokončena nová úpravna vody (ÚV III) s výkonem 1000 l/s. Technologická linka úpravny vody umístěná v komplexu budov je obdobně jako ÚV II vybavena dvoustupňovou separací s chemickým srážením síranem hlinitým, skládající se ze sedimentačních nádrží a pískových filtrů. Technologie úpravy vody byla rozšířena o ozonizaci, ztvrzování a hygienické zabezpečení, které jsou společné pro obě provozované úpravny vody ÚV II a ÚV III. Dlouhodobě významným a častým problémem razantní a rychlé změny kvality surové vody z řeky Úhlavy vyvolané srážkovou činností, byl v roce 2007 zpracován návrh koncepce rekonstrukce úpravny vody ÚV II a ÚV III, který stanovuje základní doporučení pro řešení rekonstrukce úpravny vody Plzeň následovně: - stanovení výkonu úpravny vody pro dlouhodobý výhled na max. 1000 l/s, - zajistit kvalitu pitné vody v parametrech vyhl. č. 252/2004 Sb. a Směrnice 98/83/EC, - doplnění a rekonstrukce technologické části úpravny vody, tj. strojních zařízení, elektrozařízení a SŘTP, - stavební úpravy související s doplněním technologické linky úpravny vody a rekonstrukce a sanace stavebních konstrukcí s cílem řešit téměř havarijní stav některých stavebních konstrukcí a provést sanaci konstrukcí s cílem prodloužit významně jejich životnost. Na tuto úpravnu vody bylo dne 1.10.2011 vystaveno rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Plzni, kterým jsou kterým určeny mírnější hygienické limity pro skupinový vodovod pro veřejnou potřebu Plzeň s platností do 30.9.2014, stanovující mírnější hygienický limit v ukazatelích s nejvyšší mezní hodnotou - acetochlor, metolachlor, terbuthylazin, metazachlor, chlortoluron a celkový obsah pesticidních látek. S ohledem na závažný stav úpravnyvody byla v roce 2007 zpracována Studie, která doporučuje rekonstruovat úpravnu vody v následující posloupnosti: - úpravna vody III (1.část) - úpravna vody II, - úpravna vody III (2. část) Jak na ÚV II, tak na ÚV III jsou zpracovány samostatné DÚR svydaným územním rozhodnutím (z roku 2010).Avšak s ohledem na rychlé a nejnutnější řešení stavu úpravny vody v Plzni bylo městem rozhodnuto, že bude rekonstruována taková část úpravny vody, která zajistí kvalitu a jakost pitné vody v souladu s vyhláškou MZd 252/2004 Sb. Taková rekonstrukce úpravny zahrnuje právě rekonstrukci ÚV III a část ÚV II. Proto byla pro účely žádosti zpracována souhrnná projektová dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí, která určuje rozsah předkládaného projektu do OPŽP s názvem "Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň" (zpracována Hydroprojektem v 03/2012), a která je taktéž součástí předkládané žádosti o dotaci Z OPŽP(je součástí technických příloh č. T17). Tato souhrnná dokumentace je určující pro rozsah předkládaného projektu a je na ní zpracován položkový rozpočet ve vztahu k žádosti o dotaci z OPŽP a zároveň bylo k této souhrnné dokumentaci vydáno stanovisko stavebního úřadu v Plzni (součást technických příloh č. T32), že souhrnná projektová dokumentace obsahuje stavební objekty a provozní soubory, které spadají pod již platné vydané územní rozhodnutí k úpravně vody II a stejně tak k úpravně vody III. Souhrnná projektová dokumentace tedy přehledně určuje, které z objektů z ÚV II a ÚV III budou realizovány a je výchozí dokumentací pro následné výběrové řízení na zpracování vyššího stupně projektové dokumentace (tendrovou dokumentaci), správce stavby a zhotovitele. Zároveň tento postup rekonstrukce a modernizace úpravny vody zajistí splnění požadavků, kladených na kvalitu vody v souladu s vyhl. č. 252/2004 Sb. a Směrnicí 98/83/EC.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 616 831 192,00
Veřejné zdroje ČR: 108 852 562,00
 
Celková částka: 725 683 754,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena