Projektový/á manažer/ka do odboru realizace programů ESF – sociální začleňování, oddělení projektů CLLD (OPZ)

V souladu s usnesením vlády č. 444/2014 vyhlašuje MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: projektový/á manažer/ka do odboru realizace programů ESF – sociální začleňování, oddělení projektů CLLD

Datum vystavení 12.01.2020
Datum platnosti 28.01.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
 
Požadavky:
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu nebo ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu při splnění předpokladů dle § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“)
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • analytické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • státní občanství České republiky, státní občanství jiného členského státu Evropské unie nebo státní občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
 • dosažení věku 18 let
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
 
 
Výhodou:
 • zájem o téma sociální integrace, systému sociálních služeb, podpory sociálního podnikání a zaměstnanosti a/nebo podpory slaďování soukromého a pracovního života
 • zájem o oblast komunitně vedeného místního rozvoje
 • zájem o/zkušenosti s oblast/í implementace programů nebo projektů financovaných z ESF nebo absolvent VŠ se zaměřením na oblast regionálního rozvoje nebo veřejné správy
 
 
 
Hlavní náplň činnosti:
 • projektový/á manažer/ka pro oblast komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Operačním programu Zaměstnanost
 • využívání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) pro řešení sociálního začleňování, boje s chudobou a podpory zaměstnanosti a podpora místních akčních skupin (MAS) při naplňování jejich strategií v těchto oblastech
 • příprava aktualizací výzvy řídicího orgánu pro MAS, schvalování návazných výzev MAS, ověřování procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS, příprava právních aktů
 • administrace (kontrola) zpráv o realizaci projektů, spolupráce při kontrolách na místě
 • poskytování informací, konzultace a poradenství MAS, žadatelům a příjemcům v oblasti ESF, prezentace na seminářích
 • výkon činností zařazených do oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb
Nabízíme:
 • vhodné i pro absolventy
 • nástup dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (po dobu výkonu služby původního zaměstnance na služebním místě dlouhodobě uvolněného zaměstnance)
 • zajímavou a stabilní práci v atraktivním oboru strukturálních fondů EU zaměřenou na podporu projektů v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje
 • práci v příjemném pracovním prostředí v přátelském týmu v centru Prahy na Smíchově
 • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /sick-days/, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
https://www.mpsv.cz/web/cz/nabidka-sluzebnich-a-pracovnich-mist-sluzebnich-uradu-resortu
Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • kopie dokladu o nejvyšším relevantním dosaženém vzdělání nebo kopie dokladu o VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu při splnění předpokladů dle § 178 zákona o státní službě, kdy se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která
 • v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let,
 • splňuje vzdělání pro služební místo zařazené o jednu platovou třídu nižší, nebo
 • získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo,
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech,
 • kopie výpisu z trestního rejstříku.
 
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 28. 1. 2020 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena