Finanční referent/ka projektu (Magistrát hlavního města Prahy)

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3054)

Datum vystavení 08.03.2019
Datum platnosti 28.03.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Vedoucí pozice ne
Náplň práce:
Zajišťování finanční administrace projektu Specializované vouchery (dále jen „Projekt“), zejména:
 • administrativa spojená s proplácením dotací a faktur
 • finanční řízení a vedení evidence Projektu
 • vedení rozpočtu Projektu
 • kontrola výdajů a příjmů Projektu, příprava podkladů pro administraci Projektu
 • kontrola souladu finanční realizace Projektů s pravidly poskytovatele prostředků a vnitřními předpisy
 • podíl na odhadu čerpání prostředků z rozpočtu za administrovaný Projekt kontrolu čerpání a proplácení dotace
 • spolupráce při přípravě finanční části Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu
 • příprava podkladů pro účetnictví, kontrola vedení účetnictví
 • kontrola fakturace a schvalování fakturace včetně posuzování uznatelnosti výdajů
 • komunikace s dodavateli ve finančních otázkách
 • zpracování podkladů pro plánování finančních alokací pro jednotlivé výzvy v rámci Projektu
 • komunikace s poskytovatelem prostředků, koordinátorem Projektu, případně dalšími subjekty v souvislosti s realizací Projektu
 • příprava podkladů a spolupráce při finančních analýzách, součinnost při kontrole schválených projektů 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 
 • a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
 • b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk;
 • c) způsobilost k právním úkonům;
 • d) bezúhonnost1).
Požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
 • orientace v oblasti projektů financovaných z prostředků EU
 • znalost základů účetnictví
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel, Word)
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • výhodou zkušenost s realizací či finanční administrací projektů EU
 • vítána znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění 
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu, nejdéle do 30. 6. 2020.
 • místo výkonu práce: Praha
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 9
 • plný pracovní úvazek
 • nástup dle dohody
 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
             … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
 
Doručení žádosti:
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem2) prosím zasílejte do 28. března 2019 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu právy uveďte: „Volné místo – finanční referent/ka projektu/PRI/3054/VM13/19/Z“.
 
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20
 
Poznámky:
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
2) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.
 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena