2x Vrchní ministerský rada (Ministerstvo financí)

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada, FM 3021 a FM 3481, v odboru 58 - Mezinárodní vztahy, odd. 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace monitorování a hodnocení

Datum vystavení 03.12.2019
Datum platnosti 23.12.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
 • Obor služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
 • Služební působiště: Praha.
 • Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2024.
 • Předpokládaný termín nástupu do služby na tato služební místa je únor 2020.
 • Služební místa jsou zařazena do 14. platové třídy.
 • Budou-li na základě výsledku výběrového řízení na volná služební místa zařazeny osoby, které dosud úspěšně nevykonaly úřednickou zkoušku, přijmou se tyto osoby podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.
Náplň činností:
 • tvorba programů vývoje využívání zahraniční pomoci Českou republikou v meziresortním a sektorovém průřezu;
 • podílení se na přípravě vybraných programů a souvisejících dokumentů z EHP a Norských fondů z pozice zprostředkovatele programu;
 • spolupráce na přípravě/aktualizacích manuálů a dalších dokumentů pro implementaci vybraných programů financovaných z EHP a Norských fondů a jejich projednání s partnerskými institucemi z pozice zprostředkovatele programu;
 • koordinování z pozice zprostředkovatele programu, implementování svěřených programů financovaných z EHP a Norských fondů; příprava návrhů  na případné změny v programu a realokace; účast na jednáních v rámci programu a zajišťování další komunikace s partnery programu z donorských zemí a příjemci pomoci jednotlivých podpořených projektů; spolupráce na přípravě průběžných a ročních zpráv a závěrečné zprávy k implementaci programu a zajišťování další komunikace týkající se implementace programu s Národním kontaktním místem, Certifikačním orgánem, Auditním orgánem a případně Kanceláří FM v Bruselu; Spolupráce na monitorování implementace aktivit ze strany příjemců pomoci v rámci Fondu bilaterální spolupráce v programu; podílení se na informačních aktivitách v rámci programu (semináře, PR akce apod.);
 • administrace z pozice zprostředkovatele programu svěřených projektů: posuzování a komentování průběžné a závěrečné monitorovací zprávy projektů v rámci programu předložené příjemci pomoci, spolupráce při ověřování postupu realizace podpořených projektů na místě z hlediska plnění a dosahování stanovených cílů a monitorovacích indikátorů projektů a dodržování pravidel programu;
 • podílení se na průběžné aktualizaci údajů v informačních systémech pro program financovaný z EHP a Norských fondů;
 • zajišťování archivace dokumentace k programům a projektům financovaných z EHP a Norských fondů (písemně i elektronicky).
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti[1]  o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místa (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. prosince 2019, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada, FM 3021 a FM 3481, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5801 – Centrum pro zahraniční pomoc – realizace, monitorování a hodnocení“.
Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 • je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[3]; pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a  služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12/2016 a č. 11/2019: úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[4]; splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

K žádosti žadatel dále přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis. 
Bližší informace poskytne:
Bc. Zuzana Zachová
Odbor 30 – Personální
e-mail:Zuzana.Zachova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/sluzebni-mista-vrchni-ministersky-rada-v-36761
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[4] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena