Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje v souladu s § 58 odst. 2 zákona první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000696S.

Datum vystavení 04.11.2019
Datum platnosti 19.11.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Základní informace:
 • Obor služby: 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu trvání MD/RD zastupované státní zaměstnankyně).
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 3. únor 2020 nebo dle dohody.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • Organizaci, řízení, kontrolu a odpovědnost za práci podřízených.
 • Zajišťování plnění úkolů vyplývajících z činnosti příslušného oddělení a koordinaci s ostatními útvary ministerstva.
 • Zpracovávání návrhů koncepce rozvoje rezortu v rámci své věcné působnosti a návrhy opatření k realizaci schválené koncepce.
 • Zastupování ministerstva při jednáních s jinými orgány a organizacemi v rozsahu působnosti oddělení, popř. odboru.
 • Odpovědnost za proces administrativního ověření všech typů zpráv o realizaci projektů.
 • Odpovědnost za proces administrace a schvalování žádostí o platbu.
 • Odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech.
 • Odpovědnost za přípravu, kontrolu a kompletaci podkladů pro vydání právních aktů
  o poskytnutí/převodu podpory.
 • Odpovědnost za kontrolu souladu plnění z veřejných zakázek předložených v rámci žádostí
  o platbu/zpráv o realizaci a administrativní ověření veřejných zakázek v souladu
  s Operačním manuálem OP VVV.
 • Zabezpečení monitoringu financování projektů ve vztahu ke schválenému rozpočtu
  v jednotlivých letech.
 • Odpovědnost za administraci finančního vypořádání projektu.
 • Odpovědnost za administrativní ověření veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, předložených v rámci zpráv o realizaci.
 • Zabezpečení předání veřejných zakázek zadávaných v rámci zákona č. 134/2016 Sb.,
  o zadávání veřejných zakázek, k administrativnímu ověření Oddělení kontroly veřejných zakázek dle Operačního manuálu OP VVV.
 • Odpovědnost za realizaci vzdělávacích akcí pro příjemce.
 • Odpovědnost za veškeré změny stavu projektů v MS2014+.
 • Odpovědnost za zajištění aktuálních a věcně správných dat o projektech v MS2014+ dle závazných postupů pro monitorování.
 • Zabezpečení posouzení výstupů projektů předkládaných ve zprávách o realizaci projektu dle definovaných pravidel v Řídicí dokumentaci OP VVV, příp. v navazující dokumentaci.
 • Zabezpečení závěrečného vyhodnocení projektu po finanční stránce.
 • Zabezpečení komunikace s příjemcem OP VVV v průběhu realizace projektu
  přes MS2014+.
 • Podíl na tvorbě, údržbě a řešení informačních systémů využívaných k administraci projektů předložených v rámci OP VVV.
 • Zabezpečení administrace vydání Oznámení o zahájení řízení (podle § 46 odst. 1 správního řádu) o odnětí dotace včetně shromáždění podkladů pro vydání Rozhodnutí o odnětí dotace.
 • Zabezpečení procesu poskytování metodické podpory příjemcům dotací v oblasti procesů spojených s administrací OP VVV ve formě osobních konzultací, elektronické a telefonické komunikace, ve spolupráci s ostatními odbory sekce EU a ESIF.
 • Zabezpečení dalších činností dle Operačního manuálu OP VVV.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 19. listopadu 2019 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje (č. j.: MSMT-33022/2019-2)“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu s § 58 odst. 2 zákona může v prvním kole zúčastnit osoba, která v uplynulých letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.
 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá příslušnými listinami (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, které prokazují zastávanou pozici.)[1].
 
Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]. Pokud žadatel, který je státním občanem České republiky, nedoloží výpis z evidence Rejstříku trestů, může služební orgán požádat, aby si ověřil, zda splňuje předpoklad bezúhonnosti tím, že si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele[3];
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.
2. Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č.  18/2019 státního tajemníka v MŠMT, kterým se vydává systemizace služebních a pracovních míst Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým je požadavek na:
 • úroveň znalosti angličtiny odpovídající dosažení znalostní úrovně nejméně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. K prokázání jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky nebo jiný doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii příslušného dokladu; v tomto případě je nutné předložit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii nejpozději před konáním pohovoru.
3. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti; Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je pak ten žadatel, na němž bude podepsána dohoda mezi státním tajemníkem jako služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona, předložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného.
4. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 • příslušníkem Lidových milicí,
 • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.
Další informace o služebním místě:
 • platový tarif v rozmezí 30 170 – 45 340 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • příplatek za vedení,
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci a mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě, s akcentem na oblast strukturálních fondů EU,
 • příjemné pracovní prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD.
Další výhody:
 • další odborné vzdělávání,
 • 25 dní dovolené,
 • až 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • další zaměstnanecké benefity (příspěvek na důchodové připojištění, stravenky, 5 dní indispozičního volna, tzv. sick days, příspěvky do oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria),
 • finanční podpora stravování,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
 
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Jahodová, tlf: +420 725 710 340
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-vrchni-ministersky-rada-vedouci-oddeleni-44
 
[1] Požaduje-li se pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného praxe v uplynulém období, prodlužuje se toto období o dobu mateřské nebo rodičovské dovolené (§ 51 odst. 3 zákona).
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Pokud žadatel chce požádat služební orgán, aby si sám ověřil jeho bezúhonnost, vyplní příslušnou kolonku v žádosti o přijetí do služebního poměru / zařazení na služební místo / jmenování na služební místo představeného a uvede do ní nezbytné osobní údaje.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena