Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů regionálního školství II (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů regionálního školství II v odboru administrace projektů regionálního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0001112S, v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 106/2015 Sb.

Datum vystavení 03.12.2018
Datum platnosti 12.12.2018
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano
Základní informace:
 • Obor služby: 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1].
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. leden 2019 nebo dle dohody.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • řízení, koordinaci a kontrolu činnosti útvaru;
 • zodpovědnost za řízení podřízených zaměstnanců, jejich motivaci, kontrolu a hodnocení;
 • garanci procesu administrativního ověření čerpání a užití finančních prostředků v oblasti projektů regionálního školství II;
 • garanci procesu administrativní kontroly všech typů monitorovacích zpráv a žádostí o platbu u projektů regionálního školství II;
 • zabezpečení komunikace s příjemcem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), poskytování metodické podpory příjemcům v oblasti procesů spojených s administrací OP VVV;
 • koordinaci přípravy seminářů pro příjemce projektů výzev, které jsou v gesci daného útvaru;
 • zabezpečuje další činnosti dle Operačního manuálu OP.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 12. prosince 2018 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení projektů regionálního školství II v odboru administrace projektů regionálního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: MSMT-36717/2018-2)“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu s § 58 odst. 3 zákona může zúčastnit
 • státní zaměstnanec, který má složenou úřednickou zkoušku,
 • úředník územního samosprávného celku,
 • zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
 • příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,
 • voják z povolání v důstojnické hodnosti,
 • akademický pracovník,
 • osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo
 • zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,
 • pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá příslušnými listinami (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, které prokazují zastávanou pozici.)[2].
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.[3] V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z rejstříku trestů, je nutná součinnost při poskytování osobních údajů – jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;  
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
2. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.
 
3. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je pak ten žadatel, na němž bude podepsána dohoda mezi státním tajemníkem jako služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona, povinen doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného.

4. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969;
 • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti;
 • příslušníkem Lidových milicí;
 • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí
  po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968;
 • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.                  
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • platové zařazení a příplatek za vedení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 30 170 – 45 340 Kč (v závislosti na počtu let praxe);
 • přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • možnost profesního růstu ve státní službě;
 • možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti strukturálních fondů EU;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • 25 dní dovolené;
 • až 6 dní individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • pružnou služební dobu;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Kontaktní osoba: Bc. Hana Krommerová, email: hana.krommerova@msmt.cz
 
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-vrchni-ministersky-rada-vedouci-oddeleni-28
 
[1]  Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.
 
[2] Požaduje-li se pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného praxe v uplynulém období, prodlužuje se toto období o dobu mateřské nebo rodičovské dovolené (§ 51 odst. 3 zákona).
[3] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena