Vedoucí oddělení RESTART (MMR)

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrové řízení na služební místo č. MMR_875, vedoucí/ho oddělení RESTART, v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 07.01.2020
Datum platnosti 24.01.2020
Kraj Ústecký kraj
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano
 • Místem výkonu služby je Most.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2021.
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2020.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 1. vyhodnocování čerpání finančních prostředků z fondů EU za všechny operační nebo dotační programy,
 2. participace na koordinaci kohezní politiky v regionech soudržnosti řešených v rámci programů RESTART s důrazem na využití nových podpůrných nástrojů pro programové období EU 2021+,
 3. tvorba návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků EU, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované ČR do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání finančních prostředků EU, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované ČR do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly,
 4. zajišťování potřebných dat nezbytných pro vytvoření analytického zázemí pro možnost optimálního řízení rozvojových aktivit řešených programem RESTART, ověřování jejich správnosti, úplnosti a na jejich základě vyhodnocování:  
 • potřebnosti navrhovaných opatření a absorpční kapacity relevantních subjektů
 • úspěšnosti žadatelů v jednotlivých  programech realizovaných v rámci daného opatření
 • důvodů případné neúspěšnosti
 • plnění z hlediska času a finančního zajištění
 • možných zdrojů financování navrhovaných opatření na národní i mezinárodní úrovni
 • dopadů marketingových aktivit
 • naplňování indikátorů strategického rámce5)  analýza zahraničních praxí – příklady dobré i špatné praxe z procesů transformace regionů
5)  analýza zahraničních praxí – příklady dobré i špatné praxe z procesů transformace regionů
6) participace na ex-ante hodnocení podnětů z regionu v kontextu přípravy aktualizace Souhrnných akčních plánů,
7) zpracování podkladů pro hodnocení SEA,
8) řízení oddělení RESTART a odpovědnost za činnosti vykonávané v rámci oddělení,
9) plnění dalších úkolů dle pokynu přímého představeného, které vyplývají z vykonávaných správních činností.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. ledna 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení RESTART, č.j. MMR 57908/2019-94“.
 
https://mmr.cz/cs/Kariera/Pracovni-prilezitosti/Vedouci-oddeleni-RESTART
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání magisterském studijním programu;Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
2) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[7], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti, evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;
 
3) je-li narozen přede dnem 1. prosince 19713, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2.  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3.  příslušníkem Lidových milicí,
 4.  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5.  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
4) splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 1/2020, č.j.: 357/2020, kterým je znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti anglického jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[8]. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazující úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti.
 
5) v 1. kole výběrového řízení podle § 58 odst. 2 zákona:
se může výběrového řízení zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle §5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku tj.:
 • přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
 • řízení činností uvedených v písmenech a) až r),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,
 • přípravu k výkonu zahraniční služby.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení
o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), které prokazují aktuálně zastávanou pozici a dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis
 2. motivační dopis
 3. písemnou práci v rozsahu maximálně 3 normostran[9] na téma „Cíle výkonného týmu RESTART do roku 2030“ 
Přílohy:
 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vedoucí/ho oddělení RESTART.
 2. Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[7] § 20 zákona č. 451/1991 Sb. 
[8] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[9] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena