Vedoucí Oddělení realizace pro Kraj Vysočina (CRR ČR)

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vedoucí Oddělení realizace pro Kraj Vysočina v Oddělení realizace pro Kraj Vysočina v Územním odboru IROP pro Kraj Vysočina, Centra pro regionální rozvoj České republiky

Datum vystavení 07.11.2019
Datum platnosti 22.11.2019
Kraj Kraj Vysočina
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano
Základní informace:
 • Oboru služby 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Jihlava.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, po dobu trvání dlouhodobé nemoci, mateřské a rodičovské dovolené.
 • Předpokládaný nástup na služební místo je 1. leden 2020.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 • Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.
Náplň činnosti na služebním místě:
 • odpovídá za efektivní fungování svého oddělení, řídí, organizuje, kontroluje a vyhodnocuje službu a práci zaměstnanců oddělení, zadává podřízeným zaměstnancům úkoly, hodnotí jejich vztah ke službě a práci, kolektivu a jejich výsledky. Informuje zaměstnance oddělení v potřebném rozsahu o situaci v organizaci a rozhodnutích vedení organizace a Generálního ředitele
 • zajišťuje administraci projektů IROP ve všech fázích projektového cyklu (přijetí projektu, hodnocení projektu, změnové řízení, realizace projektu, vyúčtování, udržitelnost) v rámci oddělení dle nastavených pracovních postupů
 • odpovídá za řízení procesu administrace a kontroly projektů IROP v realizaci. Odpovídá za dodržování postupů administrace v informačním systému
 • vypracovává podklady o průběhu administrace za oddělení realizace (žádosti o změnu, žádosti o platbu, zprávy o realizaci, zprávy o udržitelnosti)
 • odpovídá za proces kontroly veřejných zakázek na jím řízeném oddělení
 • vyhodnocuje znalost aktuálních postupů administrace a programové dokumentace a dohlíží na proškolování svých podřízených
 • komunikuje s žadateli a příjemci, podílí se na organizaci seminářů pro příjemce
Nabízíme (benefity):
 • stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružná služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) podané ve lhůtě do 22.11.2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@crr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu: ID mt6427q.
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „952 Výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení realizace pro Kraj Vysočina Centra pro regionální rozvoj České republiky“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.
 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; nebo je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 1);
 • d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.  Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[3]
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (příloha č. 1).; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[4]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
 • g) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  • 1) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  • 2) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
 
 • h) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[5] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  • 1) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  • 2) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  • 3) příslušníkem Lidových milicí,
  • 4) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  • 5) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
 • i) Podle § 58 odst. 2 zákona se v prvním kole může výběrového řízení zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);
 
 • j) splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 58 odst. 2 zákona, pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné tj.:
  • přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
  • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
  • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
  • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
  • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,
  • státní statistickou službu,
  • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
  • ochranu utajovaných informací,
  • zabezpečování obrany státu,
  • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
  • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
  • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
  • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
  • přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,
  • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
  • zadávání veřejných zakázek,
  • audit,
  • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
  • řízení činností uvedených v písmenech a) až r),
  • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,
  • přípravu k výkonu zahraniční služby.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis
Příloha:
 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo s přílohami
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.crr.cz/pracovni-prilezitost/vedouci-oddeleni-realizace-pro-kraj-vysocina-oddeleni-realizace-pro-kraj-vysocina
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[3] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[4] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[5] Písemné čestné prohlášení je součásti přílohy č. 1 tohoto oznámení.

 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena