Referent zprostředkujícího subjektu integrovaných teritoriálních investic (ITI) - Pardubice

Statutární město Pardubice - Magistrát města Pardubic vyhlašuje dne 14. 01. 2020 v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen „zákon o úřednících“) v aktuálním znění a podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovacím období let 2014 až 2020 a v programovacím období let 2007 až 2013 výběrové řízení č. 02/2020 na pozici referenta zprostředkujícího subjektu integrovaných teritoriálních investic (ITI)

Datum vystavení 14.01.2020
Datum platnosti 10.02.2020
Kraj Pardubický kraj
Smluvní vztah Pracovní poměr
Vedoucí pozice ne
  • Místo výkonu práce: Statutární město Pardubice
  • Platové podmínky: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády 341/2017 Sb., a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů
  • Platové zařazení: 12. platová třída
  • Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení
  • Pracovní poměr: na dobu určitou - minimálně do 31. 05. 2022
  • Pracovní úvazek: 100%

Charakteristika vykonávané činnosti:
Koordinace a výkon činností zprostředkujícího subjektu ITI v přenesené působnosti v souladu s ustanovením § 18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje, tj. zejména koordinace a výkon:
- hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů předložených do příslušné výzvy, v
rozsahu svěřeném veřejnoprávní smlouvou a podle pravidel příslušného operačního programu
(OP)
- výběru projektů na úrovni zprostředkujícího subjektu 
- vydávání závazných stanovisek o výběru operací jménem zprostředkujícího subjektu ITI, pro účely řízení o poskytnutí dotace
- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti 
- provádění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných
projektů ITI
- spolupráce s řídícími orgány IROP, OPVVV, OPPIK
- účast v pracovních skupinách vytvořených k řešení specifických oblastí přípravy a realizace
příslušného operačního programu
- poskytování stanovisek k podstatným změnám v integrovaných projektech

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- vzdělání vysokoškolské (min. bakalářský stupeň)
- zkušenosti a praxe v oblasti administrace projektů strukturálních fondů EU výhodou
- znalost implementační struktury OP a strategického řízení OP
- znalost zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
- znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, výhodou
- znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, výhodou
- znalost relevantní legislativy EU a ČR výhodou 
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalost Aj nebo jiného světového jazyka výhodou

Další požadované dovednosti a kompetence:
- komunikativnost, tvůrčí a strukturované myšlení, samostatný a zodpovědný přístup k řešení
problémů, schopnost týmové spolupráce, nezávislost a objektivita
- znalost práce na PC (MS Office)
- řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí výhodou

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/volna-mista-magistrat/

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří: I. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných elků a o změně některých zákonů, tj. úředníkem se může
stát fyzická osoba, která: 
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- ovládá jednací jazyk
II. uchazeč o pracovní pozici dále musí:
- mít potřebnou zdravotní způsobilost
- dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání
III. uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí
obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
IV. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) motivační dopis
e) jména osob s kontaktními údaji, které mohou na uchazeče podat reference
f) podepsané prohlášení o střetu zájmů v následujícím znění:

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, e si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činností v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Jméno a příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis

V. k přihlášce můžete připojit tyto doklady:
- telefonický a e-mailový kontakt 

Nedoložení nepovinných údajů nebude předmětem hodnocení a nebude mít vliv na konečné rozhodnutí o případném uzavření pracovněprávního vztahu.

Nabízíme:
- stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
- mimořádné odměny
- pružnou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené, 5 dní placeného zdravotního volna
- podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání (vč. jazykových kurzů)
- výhodné telefonní tarify
- stravenky v hodnotě 100,- Kč/kus (příspěvek zaměstnavatele 76,- Kč/kus)
- příspěvek na penzijní připojištění 1 000,- Kč/měsíc
- příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 10.02.2020 buď osobně na podatelnu magistrátu – náměstí Republiky 12, (do 17.00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu:
Magistrát města Pardubic
Kancelář tajemníka – personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Uzavřenou obálku včetně požadovaných listin označte slovy „neotvírat“ a „číslem a názvem výběrového řízení“.

Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení, tel. 466 859 419 nebo Mgr. Daniela Staňková, tel. 466 859 497.

Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení.
Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město Pardubice,
Magistrát města Pardubic, IČO: 00274046) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení.
Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 312/2002 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu
s vybraným uchazečem. Sdělením e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce
vyjadřuje uchazeč souhlas s jejich zpracováním za účelem zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.). Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma
členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu. Subjekt údajů má v čl. 15 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. ubjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů
naleznete na www.pardubice.eu v sekci Úřad - Radnice. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena