Referent/referentka autorizace plateb - zástup za MD/RD (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení. Oddělení autorizace plateb přijme referenta/referentku autorizace plateb (typová pozice finanční manažer), a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Datum vystavení 05.12.2018
Datum platnosti 31.12.2018
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
b) dosáhnout věku 18 let;
c) být plně svéprávný;
d) být bezúhonný[2];
e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 
Náplň práce:
 • autorizace dotačních plateb na základě žádostí o platby potvrzených po předchozí finanční a věcné kontrole ze strany implementační agentury;
 • autorizace výdajů prostředků Technické pomoci OPPIK;
 • příprava podkladů pro Ministerstvo financí ČR pro účely certifikace výdajů;
 • podílení se na vedení evidence a zpracovávání administrativy celého oddělení autorizace plateb i ve vztahu k ostatním oddělením SF a zabezpečení agendy dokumentů pro případnou kontrolu.
Požadujeme:
 • vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU pro období 2014-2020 výhodou
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení, rozhodnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody;
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 31. prosince 2018 na e-mail: kolarikova@mpo.cz.
 
Upozornění:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 
Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 95/46/ES General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 
Originál oznámení naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kariera/
 
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena