Referent/ka - Administrativní pracovník/pracovnice (MF - AO)

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, v odd. 5209 - Audit OP Z a OP PPR, FM 2925.

Datum vystavení 05.12.2018
Datum platnosti 07.01.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD);
 • systemizovaná platová třída 9, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned/po domluvě
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídající oborům služby 3 – Audit a 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě;
 • provádění specifických činností v rámci kontrolní skupiny ve vymezeném rozsahu a podílení se na vykonávaných auditech;
 • samostatné provádění organizační a administrativní práce pro vedoucího oddělení;
 • spolupráce při přípravě jednání na národní i mezinárodní úrovni;
 • vykonávání činnosti docházkového vedoucího a zajišťování personální agendy;
 • zajišťování a koordinace řádného vedení evidence veškeré přidělené spisové agendy a včasné vyřizování spisů;
 • zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností v rámci zpracovávání odborných materiálů v oblasti auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU aj. - dle pokynů nadřízeného;
 • vyřizování korespondence nadřízeného;
 • pořizování zápisů z porad a sledování plnění úkolů z nich vyplývajících;
 • zajišťování kancelářských potřeb apod. v souvislosti s materiálně-technickým zabezpečením zaměstnanců;
 • manipulace s peněžní hotovostí, odpovědnost za ceniny (stravenky);
 • spolupráce při realizaci projektů spolufinancovaných z EU;
 • spolupráce při přípravě podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv o postupu realizace projektů Operačního programu Technická pomoc;
 • práce s informačními systémy v souladu s vnitřními předpisy.
 Požadavky:
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou/vyšší odborné vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet.
Nabízíme:
 • závodní stravování nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF. 
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 2 + vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:
Ing. Lucie Záchulová, email: Lucie.Zachulova@mfcr.cz
 
Doručení přihlášky:
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 7. ledna 2019 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální,  Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte - FM 2925“.

Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/volne-misto-v-odboru-52-auditni-organ-33632
________________________________________________________________
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení a současně bere na vědomí, že v případě přijetí na výše specifikované služební místo jsou výdaje spolufinancovány z OPTP, s čímž je spojena povinnost odboru
52 - Auditní orgán zpracovávat veškerá data a dokladovat uskutečněné výdaje pro potřeby projektů realizovaných z OPTP.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena