Referent/ka v oddělení metodiky finančního řízení (OP VVV)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za RD) - Referent/ka v oddělení metodiky finančního řízení a analýz hospodaření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000126S.

Datum vystavení 10.06.2019
Datum platnosti 27.06.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Náplň práce:
 • metodicky usměrňuje a organizuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly státního rozpočtu,
 • zpracovává analýzy a časové řady plnění příjmů a čerpání výdajů za celou kapitolu 333 MŠMT,
 • připravuje podklady pro státní závěrečný účet v oblasti plnění příjmů a čerpání výdajů za jednotlivá čtvrtletí,
 • zpracovává analýzy a časové řady plnění příjmů a čerpání výdajů prostředků fondů Evropské unie,
 • podílí se na přípravě finančních toků OP VVV.
 Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel).
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
 
Výhodou:
 • praxe v oblasti strukturálních fondů.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek, případně dle dohody;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za RD;
 • nástup 15. července 2019 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 26 480 – 39 790 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy – Karmelitská 529/5;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Doručení žádosti:
 • Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) a podepsanou informací o zpracování osobních údajů (postačí sken), která je uvedena v příloze tohoto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, zasílejte na dresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 27. června 2019.
 • Do předmětu zprávy uveďte „Referent/ka v oddělení metodiky finančního řízení a analýz hospodaření, č. j.: MSMT-16891/2019-1“.
Originál oznámení je k dispozici zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/referent-ka-v-oddeleni-metodiky-financniho-rizeni-a-analyz-1

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3, a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.    
  
V případě dalších dotazů se obracejte na:
Mgr. Kamila Svobodová, kamila.svobodova@msmt.cz
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena