Referent/ka v odboru fondů EU (OP ŽP)

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 000249 Referent/referentka v odboru fondů EU (oddělení financování a Technické pomoci fondů EU).

Datum vystavení 07.10.2019
Datum platnosti 25.10.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
 • Místem výkonu práce je Praha.
 • Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou za rodičovskou dovolenou nejpozději do 6. srpna 2020.
 • Pracovní úvazek 40 hodin za týden s možností práce i na zkrácený úvazek.
 • Předpokládaným dnem nástupu je 1. prosinec 2019.
 • Místo je zařazeno do 13. platové třídy[1].
NÁPLŇ ČINNOSTI:
 • Tvorba a rozvoj Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), stanovení postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba vrcholných realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů, koordinace realizace OPŽP, dohled nad realizací a implementací dalších aktivit.
 • Metodické zajištění a koordinace využívání prostředků Technické pomoci OPŽP na Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím (dále jen „MŽP“).
 • Příprava podkladů pro schválení projektů Technické pomoci v rámci Řídícího orgánu, administrace evidence faktur hrazených z Technické pomoci OPŽP.
 • Výkon činnosti vyplývající z Metodiky finančních toků pro období 2014 – 2020 pro prostředky EU.
 • Komunikace s věcně příslušnými odbornými útvary MŽP a Státního fondu životního prostředí při administraci projektů.
 • Spolupráce na tvorbě monitorovacích zpráv, výroční a závěrečné zprávy OPŽP.
 • Spolupráce na plnění povinnosti Řídícího orgánu OPŽP zajistit publicitu a propagaci OP.
POŽADAVKY:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[2],
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a trvalý pobyt v ČR[3],
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost[4],
 • zdravotní způsobilost.
VÝHODOU jsou vzdělání přírodovědného, ekonomického, technického nebo právního zaměření, praxe v oblasti fondů EU (realizace projektů financovaných z fondů EU nebo v oblasti programového financování), znalost práce v MS2014+, praxe v oblasti státní správy, uživatelská znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Power Point), komunikační a organizační dovednosti, týmová spolupráce, analytické schopnosti, pečlivost, spolehlivost, důslednost, samostatnost, koncepční myšlení, technické nadání, vysoké pracovní nasazení a flexibilita.

NABÍZÍME:
 • Zajímavou a dynamickou práci,
 • práci v přátelském kolektivu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • pružnou pracovní dobu,
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání,
 • možnost umístění dítěte do Dětské skupiny,
 • podporu v odborném růstu.
Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech2, čestným prohlášením o státním občanství, čestným prohlášením o svéprávnosti, čestným prohlášením o dosaženém vzdělání nebo kopií vysokoškolského diplomu, čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti nebo lékařským posudkem a výpisem z Rejstříku trestů doručte
ve lhůtě do 25. října 2019 v elektronické podobě na adresu
zamestnani@mzp.cz
nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
 Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese
 
nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.
 
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000249“.
 
Splnění předpokladů státního občanství ČR, dosažení minimálního požadovaného vzdělání a potřebné zdravotní způsobilosti je uchazeč povinen doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.
S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.
Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.
 
Originál oznámení naleznete zde:
https://www.mzp.cz/cz/PM_000249_rijen_2019
 
SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha 01 – Čestné prohlášení o státním občanství
Příloha 02 – Čestné prohlášení o svéprávnosti
Příloha 03 – Čestné prohlášení o vzdělání
Příloha 04 – Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
[1] Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě/č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[3] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena