Referent/ka – auditor/ka se zaměřením na audit prostředků ESIF poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU (Ministerstvo financí – Auditní orgán)

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5210 – Audit OP R a dalších programů, FM 2962.

Datum vystavení 12.08.2019
Datum platnosti 05.09.2019
Kraj Královehradecký kraj
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Základní informace:
 • místo výkonu práce: Hradec Králové;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 13, zařazení podle nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned (případně dle dohody). 
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oborům služby 3 – Audit a 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě;
 • vykonávání auditů systému a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • spolupráce při naplňování auditní strategie, poskytování podkladů pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • spolupráce při zpracování prohlášení při uzavření pomoci za programové období 2007 – 2013;
 • provádění analytické činnosti a reportingu;
 • vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů a řešení nesrovnalostí;
 • analyzování rizik a navrhování jejich řešení;
 • spolupráce při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačního programu za spolupráce všech zainteresovaných subjektů implementační struktury a dalších subjektů (MMR, MF apod.);
 • spolupráce při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účastnění se jednání a odborných pracovních skupin;
 • zpracovávání zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů. 
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet. 
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF. 
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před
  nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku). 
Bližší informace poskytne: Doručení přihlášky:
 • Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 5. září 2019 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální,  Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte
  „FM 2962“. 
Originál inzerátu včetně příloh naleznete zde:
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/volne-misto-v-odboru-52--auditni-organ-35860

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena