Rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny v odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000145S, v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby.

Datum vystavení 10.07.2019
Datum platnosti 22.07.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Základní informace:
 • Obory služby: 1 – Finance, 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1].
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. srpna 2019 nebo dle dohody.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • Komplexní zabezpečování odborných metodických činností v oblasti správy účetnictví;
 • zajišťování výkonu kontroly za hlavního účetního dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
 • provádění kontroly bankovních účtů, okruhů a vazeb, pohledávek a závazků při mezitímních, řádných a mimořádných účetních uzávěrkách MŠMT;
 • provádění kontroly správnosti a úplnosti dokladů týkajících se uskutečnění operace jako účetního případu včetně identifikace případných účetních rizik a návrhů opatření Hlavnímu účetnímu k jejich vyloučení nebo zmírnění;
 • zajišťování administrace projektů OP na úrovni finančního útvaru;
 • provádění komplexu srovnávacích a metodických činností spojených s požadavky účetních standardů v oblasti účetnictví MŠMT;
 • zajištění souladu dat v IISSP a interním EKIS MŠMT dle požadavku zákona o rozpočtových pravidlech.
Vykonávané činnosti z části souvisí s operačními programy, které spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti strukturálních fondů EU
 
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 22. července 2019 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo rada/ ministerský rada v oddělení finanční účtárny MŠMT (č. j.: MSMT-22504/2019-2)“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]. Žadatel, který je státním občanem České republiky, může služební orgán požádat, aby si ověřil, zda splňuje předpoklad bezúhonnosti tím, že si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele[3].
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
2.  Ovládá český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 2 zákona dokládá pouze v případě, že žadatel není státním občanem České republiky a nevztahuje se na něj výjimka z prokazování znalosti českého jazyka[4].
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.
Další informace o služebním místě:
 • platový tarif 23 630 – 35 530,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti profesního a odborného růstu ve státní službě.
 • Další výhody:
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • široký program benefitů,
 • finanční podpora stravování,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
 
Kontaktní osoba:
 • Mgr. Kamila Svobodová, tlf.: 234 811 458
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-rada-ministersky-rada-v-oddeleni-financni-2
 
[1] Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.
 
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Pokud žadatel chce požádat služební orgán, aby si sám ověřil jeho bezúhonnost, vyplní příslušnou kolonku v žádosti o přijetí do služebního poměru / zařazení na služební místo / jmenování na služební místo představeného a uvede do ní nezbytné osobní údaje.
[4] Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena