Rada – manažer/ka autorizace plateb v Oddělení autorizace plateb (ZS OP PIK)

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rady – manažera autorizace plateb v Oddělení autorizace plateb. Kód služebního místa: 41003023.

Datum vystavení 04.12.2018
Datum platnosti 04.01.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
 • Obor služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha. 
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023.
 • Předpokládaným termínem nástupu do služby na služebním místě je leden 2019.
 • Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo rady – manažera autorizace plateb v Oddělení autorizace plateb (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nabor@agentura-api.org  nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: nntwcis).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rady – manažera autorizace plateb v Oddělení autorizace plateb“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
NEBO
 • je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním
 • občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];  
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (tzn. vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;   
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
Základní pracovní náplň související se služebním místem:
 • spolupráce na tvorbě a implementaci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK),
 • kontrola a posouzení předložené dokumentace k jednotlivým projektům v oblasti finanční kontroly projektů,
 • příprava metodických postupů a formulářů týkajících se žádosti o platbu,
 • spolupráce na úpravě a testování informačního systému,
 • komplexní poradenský servis pro příjemce dotací,
 • zjišťování informací v rámci české a evropské legislativy,
 • komunikace s orgány veřejné správy.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (VZOR tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení).
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
 
Organizace výběrového řízení:
Výběrové řízení na obsazení služebního místa bude rozděleno na dvě části – písemnou a ústní, přičemž písemná část bude předcházet ústní části a bude představovat písemnou zkoušku z všeobecných znalostí z oblasti fondů EU, účetnictví, Zákona o DPH a Zákona o cestovních náhradách. Ústní pohovor bude při konání výběrového řízení rozhodující a bude veden se všemi uchazeči bez ohledu na písemný výsledek zkoušky. Písemná i ústní část bude bodově hodnocena dle podmínek stanovených v Jednacím řádu výběrové komise.
 
Kontaktní osoba:
 • Bc. Tereza Červenková, Oddělení právní a personální, tel. 724 773 921 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org 
Přílohy oznámení o vyhlášení výběrového řízení:
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (VZOR)  
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.agentura-api.org/aktualne-vyhlasene-pozice/
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena