Projektový/á manažer/ka v oddělení projektů veřejné správy II (OPZ)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, vyhlašuje v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení na obsazení pozice: projektový/á manažer/ka (OPZ) v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti, oddělení projektů veřejné správy II. VŘ 49/2019.

Datum vystavení 11.07.2019
Datum platnosti 26.07.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Požadavky:
 • státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu nebo ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu při splnění předpokladů dle § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“)
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • analytické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením) 
Výhodou:
 • znalost implementační struktury OPZ, legislativy Evropského společenství a ČR
 • zkušenost s implementací strukturálních fondů EU
 • zkušenosti s administrací, hodnocením a výběrem projektů
 • zkušenosti s kontrolou a monitoringem realizace projektů
 • zkušenosti s tvorbou výzev (tvorba analýz, práce se statistickými daty apod.) 
Hlavní náplň činnosti:
Výkon činností zařazených do oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální,    investiční a obdobné fondy dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.: 
 • koordinace a příprava realizace projektů v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Zaměstnanost – Efektivní veřejná správa;
 • příprava výzev k předkládání projektů;
 • zajišťování procesu výběru projektů;
 • zajišťování kontroly a administrace zpráv o realizaci projektů;
 • realizace kontrol na místě a řešení nesrovnalostí;
 • vedení dokumentace, archivace dokladů a shromažďování dat týkajících se projektů a jejich vkládání do příslušných informačních systémů;
 • poskytování informací, konzultací žadatelům a příjemcům včetně realizace seminářů a školení;
 • spolupráce s vnějšími partnery (včetně Evropské komise) při implementaci prioritní osy 4 Operačního programu Zaměstnanost – Efektivní veřejná správa 
   Nabízíme:
 • vhodné i pro absolventy
 • nástup dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • platové podmínky Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /tzv.sick-days/, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 • systém finanční i nefinanční motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově 
   Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • kopie dokladu o nejvyšším relevantním dosaženém vzdělání nebo kopie dokladu o VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu při splnění předpokladů dle § 178 zákona o státní službě, kdy se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která:
  • v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let,
  • splňuje vzdělání pro služební místo zařazené o jednu platovou třídu nižší, nebo
  • získává studiem vzdělání pro stanovené služební místo,
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech,
 • kopie výpisu z trestního rejstříku. 
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 26. 7. 2019 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál. 
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/cs/28456
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena