Projektový/á manažer/ka do oddělení zprostředkujícího subjektu ITI (Olomouc)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, Tajemník Magistrátu města Olomouce v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatý usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014 vyhlašuje výběrové řízení č. 2019/74 na funkci projektový manažer/projektová manažerka do oddělení zprostředkující subjekt ITI.

Datum vystavení 25.11.2019
Datum platnosti 03.01.2020
Kraj Olomoucký kraj
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
 • druh práce: koordinace a příprava vyhlášení výzev k předložení projektů a provádění aktivit v rámci projektů týkajících se výběru, administrace a hodnocení projektů, sledování dodržování rovných příležitostí, horizontálních témat apod. v rámci oddělení zprostředkující subjekt ITI Magistrátu města Olomouce
 • místo výkonu:        Magistrát města Olomouce
 • platová třída:         12. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
 • pracovní poměr:    na dobu určitou – zástup po dobu  mateřské dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené
 • úvazek:                  poloviční  (20 hodin týdně)
 • termín nástupu:   předpokládaný nástup 1. 3. 2020
Charakteristika činností/rámcová pracovní náplň:
 • zajišťování kontaktu se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytovat jim informace vztahující se k realizaci Integrované strategie,
 • provádění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů ITI,
 • provádění věcného hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů ITI, bude-li pro výzvu stanoveno,
 • vkládání údajů o projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídání za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
 • vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti v souladu s operačním manuálem operačního programu, v rámci něhož bude statutární město Olomouc vykonávat činnost zprostředkujícího subjektu ITI,
 • zpracovává návrh kritérií pro hodnocení integrovaných projektů ITI – pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a pro věcné hodnocení,
 • spolupracuje s řídícím orgánem operačního programu, v rámci něhož bude statutární město Olomouc vykonávat činnost zprostředkujícího subjektu ITI při:
  • zpracování analýzy rizik programu a plnění nápravných opatření,
  • přípravě Strategického realizačního plánu,
  • přípravě komunikačního plánu,
  • přípravě podkladů pro monitorovací výbor programu,
  • přípravě metodických materiálů programu,
  • zpracování evaluačních zpráv programu,
 • informuje řídící orgán operačního programu, v rámci něhož bude statutární město Olomouc vykonávat činnost zprostředkujícího subjektu ITI o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost zjištěných při implementaci programu a projektů,
 • zpracovává interní postupy zprostředkujícího subjektu ITI a aktualizuje je v souladu s platnou řídící dokumentací operačního programu, v rámci něhož bude statutární město Olomouc vykonávat činnost zprostředkujícího subjektu ITI a dle připomínek ŘO a řídit se jimi,
 • postupuje při implementaci operačního programu, v rámci něhož bude statutární město Olomouc vykonávat činnost zprostředkujícího subjektu ITI, dle operačního manuálu příslušného operačního programu v platném znění,
 • spolupracuje s řídícím orgánem operačního programu, v rámci něhož bude statutární město Olomouc vykonávat činnost zprostředkujícího subjektu ITI, při nastavování kritérií pro výběr externích hodnotitelů zajišťujících hodnocení projektů,
 • účastní se konzultací při přípravě výzev, je-li pro vyhlášenou výzvu relevantní,
 • účastní se seminářů pro žadatele a příjemce, je-li v rámci dané výzvy stanoveno.
Zákonné předpoklady:
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá jednací jazyk – splnění tohoto požadavku se dokládá písemným čestným prohlášením,
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.
Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, 
praxe praxe v oblasti přípravy, realizace a administrace programů, strategií a projektů výhodou,
znalosti a dovednosti znalost  Evropských   strukturálních a investičních  fondů a programů EU,
znalost procesu programování, projektového cyklu, rozpočtování a financování programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU,
znalost    realizace    a    administrace    programů,    strategií a projektů,  
  organizační schopnosti, spolehlivost,
  vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce,
  znalost anglického jazyka, 
  řidičský průkaz skupiny B,
  komunikativní dovednosti,
  uživatelská znalost práce na PC (MS Office), 
  schopnost jednat s lidmi,
  smysl pro týmovou práci, 
  zodpovědný přístup k řešení problémů,
  ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.
 
Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.

Přihlášku* s požadovanými doklady zašlete nejpozději 2. ledna 2020 na adresu:
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc; telefon: 585 513 204/298/295/294.  

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. 
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. 

Zasláním životopisu uchazeč/uchazečka uděluje souhlas se zpracováním    poskytnutých osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Uchazeč/uchazečka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není  vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici,  o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 
Náležitosti přihlášky jsou:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče/uchazečky, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče/uchazečky.
K přihlášce je nutno přiložit:
 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost  čestným  prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • písemné čestné prohlášení o státním občanství, plné svéprávnosti a zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní pozice.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit. 
 
Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Připojené soubory

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena