Projektový/á manažer/ka do oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (OP Z)

V souladu s usnesením vlády č. 444/2014 vyhlašuje MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: projektový/á manažer/ka do oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti, odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (OPZ). VŘ 63/2019

Datum vystavení 09.10.2019
Datum platnosti 24.10.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu nebo ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu při splnění předpokladů dle § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“)
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • analytické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením) 
Výhodou:
 • znalost implementační struktury OPZ, znalost legislativy Evropského společenství a ČR
 • znalost problematiky aktivní politiky zaměstnanosti a trhu práce
 • zkušenost s implementací strukturálních fondů EU
 • zkušenosti s administrací, hodnocením a výběrem projektů
 • zkušenosti s kontrolou a monitoringem realizace projektů
 • zkušenosti s tvorbou výzev (tvorba analýz, práce se statistickými daty apod.) 
Hlavní náplň činnosti:
   Výkon činností zařazených do oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální,
   investiční a obdobné fondy dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.:
 • zajišťování čerpání finanční pomoci z ESF v oblasti podpory zaměstnanosti, v návaznosti na národní koncepce a strategie v této oblasti
 • spolupráce na přípravě výzev, procesu hodnocení a výběru projektů a přípravě právních aktů a jejich změn
 • monitoring průběhu realizace a vyhodnocování projektů včetně administrace (kontroly) zpráv o realizaci projektu a administrace žádostí o změnu, spolupráce při kontrolách na místě (včetně administrace realizovaných kontrol v informačních systémech) a přípravy hlášení a spolupráce při řešení nesrovnalostí
 • poskytování informací, konzultací a poradenství žadatelům a příjemcům v oblasti ESF a zaměření vyhlašovaných výzev
 • příprava podkladů a prezentace na seminářích, pracovních skupinách a školeních pro žadatele a příjemce;
 • příprava analytických podkladů a zpracování stanovisek k metodickým a legislativním materiálům v oblasti podpory z ESF a podpory zaměstnanosti
 • administrace projektů a návazných činností v informačních systémech
 • spolupráce s vnějšími partnery (včetně Evropské komise) při implementaci prioritní osy 1 Operačního programu Zaměstnanost
Nabízíme:
 • vhodné i pro absolventy
 • nástup: dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • platové podmínky Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /tzv.sick-days/, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově 
 Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • kopie dokladu o nejvyšším relevantním dosaženém vzdělání nebo kopie dokladu o VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu při splnění předpokladů dle § 178 zákona o státní službě, kdy se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let
 • splňuje vzdělání pro služební místo zařazené o jednu platovou třídu nižší, nebo
 • získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
 • kopie výpisu z trestního rejstříku
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 24. 10. 2019 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 
Originál oznámení naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/pracovni-mista

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena