Projektový/á manažer/ka do oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (OPZ)

V souladu s usnesením vlády č. 444/2014 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: projektový/á manažer/ka do oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti, odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (OPZ), VŘ 82/2018

Datum vystavení 05.12.2018
Datum platnosti 21.12.2018
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího,
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce),
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce,
 • analytické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů,
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office),
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce),
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením),
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením). 
Výhodou:
 • znalost implementační struktury OPZ, znalost legislativy Evropského společenství a ČR,
 • znalost problematiky aktivní politiky zaměstnanosti a trhu práce,
 • zkušenost s implementací strukturálních fondů EU,
 • zkušenosti s administrací, hodnocením a výběrem projektů,
 • zkušenosti s kontrolou a monitoringem realizace projektů,
 • zkušenosti s tvorbou výzev (tvorba analýz, práce se statistickými daty apod.). 
Hlavní náplň činnosti: 
Výkon činností zařazených do oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální,    investiční a obdobné fondy dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.:
 • zajišťování čerpání finanční pomoci z ESF v oblasti podpory zaměstnanosti, v návaznosti na národní koncepce a strategie v této oblasti,
 • spolupráce na přípravě výzev, procesu hodnocení a výběru projektů a přípravě právních aktů a jejich změn,
 • monitoring průběhu realizace a vyhodnocování projektů včetně administrace (kontroly) zpráv o realizaci projektu a administrace žádostí o změnu, spolupráce při kontrolách na místě (včetně administrace realizovaných kontrol v informačních systémech) a přípravy hlášení a spolupráce při řešení nesrovnalostí,
 • poskytování informací, konzultací a poradenství žadatelům a příjemcům v oblasti ESF a zaměření vyhlašovaných výzev,
 • příprava podkladů a prezentace na seminářích, pracovních skupinách a školeních pro žadatele a příjemce,
 • příprava analytických podkladů a zpracování stanovisek k metodickým a legislativním materiálům v oblasti podpory z ESF a podpory zaměstnanosti,
 • administrace projektů a návazných činností v informačních systémech,
 • spolupráce s vnějšími partnery (včetně Evropské komise) při implementaci prioritní osy 1 Operačního programu Zaměstnanost.
Nabízíme:
 • nástup: 1. 2. 2019,
 • plný pracovní úvazek,
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou),
 • platové podmínky Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída),
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /tzv.sick-days/, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny),
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově. 
Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech,
 • kopie výpisu z trestního rejstříku.
Doručení přihlášky:
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 21. prosince 2018 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
www.mpsv.cz/cs/70

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena