Projektový/á manažer/ka (OP PPR)

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 14. března 2019 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kód 1929) na dobu určitou.

Datum vystavení 14.03.2019
Datum platnosti 01.04.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Stručná náplň práce:
 • Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů.
 • Příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie. Koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů.
 • Poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci (operačních) programů hl. m. Prahy.
 • Zajišťování přípravy a realizace seminářů a workshopů žadatele, příjemce a veřejnost.
 • Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí předložených projektových žádostí.
 • Zajišťování provedení externích a interních hodnocení předložených/hodnocených projektových žádostí.
 • Informování žadatelů o výsledku výběrového procesu.
 • Kontrola projektů technické pomoci z hlediska přijatelnosti a formálních náležitostí.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • c) způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 • d) bezúhonnost1).
Požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Další požadavky:
 • orientace v problematice fondů EU
 • znalost anglického jazyka (nejméně na úrovni A1)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel, Word, Internet)
 • komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti, analytické myšlení, samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost
Výhodou:
 • zkušenosti s realizací či administrací investičních projektů
 • zkušenosti / praxe v oblasti školství
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (v platové třídě 12)2)
 • nástup dle dohody
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost programu mentoringu a koučinku, jazykové kurzy
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
             … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Bližší informace naleznete na našich stránkách Volná pracovní místa na portálu www.praha.eu.
 
Způsob podání nabídek:
 • Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem3) prosím zasílejte do 1. dubna 2019 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – projektový/á manažer/ka/FON/1929/VM14/19/S“
Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru a kvalifikačního požadavku bude ověřeno bezprostředně před konáním výběrového pohovoru. Uchazeč/uchazečka předloží k nahlédnutí rovněž originály nebo ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z Evidence rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců.

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Poznámky:
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
2) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 
 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena