Projektový/á manažer/ka (Magistrátu hlavního města Prahy) - kód 2806

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“), vyhlašuje dne 15. března 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy (kód 2806)

Datum vystavení 15.03.2019
Datum platnosti 03.04.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
 • Sjednaný druh práce: projektový manažer / projektová manažerka, s místem výkonu práce Praha, 
 • v platové třídě1)  12
 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
 • Plný pracovní úvazek.
 • Předpokládaný nástup: dle dohody.
Stručná náplň práce:
 • Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů.
 • Koordinace a metodické vedení činnosti odborů Magistrátu HMP v souvislosti s čerpáním finanční podpory ze zdrojů ESIF fondů, komunitárních programů, finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších dotačních programů za účelem rozvoje činnosti organizace.
 • Aktivní vyhledávání dotačních příležitosti z fondů EU.
 • Koordinace přípravy projektových záměrů.
 • Poskytování koordinační, metodické a konzultační podpory odborům Magistrátu HMP.
 • Koordinace činnosti z hlediska projektových záměrů s klíčovými organizacemi zřizovanými HMP ve strategických oblastech (věda, výzkum, inovace, podnikání, doprava).
 • Monitoring stavu projektů MHMP financovaných z fondů EU (s výjimkou projektů v prioritní ose 5 OP Praha pól růstu ČR).
 • Realizace vybraných projektů financovaných z fondů EU.
 • Zabezpečení spolupráce s ústředními orgány státní správy, s jednotlivými městskými částmi a dalšími subjekty zapojenými do implementace fondů EU.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících:
 • a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
 • b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk;
 • c) způsobilost k právním úkonům;
 • d) bezúhonnost2).
Požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Další požadavky:
 • znalost problematiky dotačních programů EU
 • znalost projektového řízení
 • znalost anglického jazyka (min. na úrovni B1)
 • znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel, PowerPoint) 
Osobnostní předpoklady:
 • komunikační a prezentační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • dobré organizační schopnosti, zvládání ad hoc úkolů
 • samostatnost
Výhodou:
 • zkušenosti s přípravou, realizací nebo finančním řízením projektů EU
 • praxe ve veřejné správě
Nabízíme:
 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
             … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Bližší informace naleznete na našich stránkách Volná pracovní místa na portálu www.praha.eu.
 
Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku3) k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících, jsou:
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:
 1. životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Doručení přihlášky:
Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. dubna 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
 
Na obálku prosím uveďte:
„NEOTEVÍRAT - výběrové řízení
Projektový/á manažer/ka/PRI/2806/VR70/19/S“
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
odbor personální
oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Poznámky:
1) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
 
2) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
3) Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a požadovaných příloh je podmínkou pro uzavření pracovního poměru úředníka / úřednice a jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice.  
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21).
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena