Poradce/poradkyně náměstka ministryně (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení. Sekce fondů EU přijme poradce/poradkyni náměstka ministryně v platové třídě 13, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Datum vystavení 14.03.2019
Datum platnosti 25.03.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Obor a základní charakteristika pracovní činnosti:
 • Koordinace snižování administrativní zátěže v rámci sekce fondů EU, příprava snižování administrativní zátěže žadatelů, příjemců podpory pro zrychlení a zefektivnění implementace OP PIK a podpory podnikání v budoucím programovém období, resp. tvorba koncepce budoucí kohezní politiky a harmonizace průřezových vazeb s ostatními rezorty.  
Požadujeme:
 • vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu – obor právo a právní věda, nebo právo;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení, rozhodnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 • a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 • b) dosáhnout věku 18 let;
 • c) být plně svéprávný;
 • d) být bezúhonný[2];
 • e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 • f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD stávajícího zaměstnance);
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • plný pracovní úvazek
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
Další informace:
 • místo výkonu práce - Praha
 • vznik pracovního poměru duben 2019, popř. dle dohody;
 • V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 25. 3. 2019 na e-mail: ohrazdova@mpo.cz. 
Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 95/46/ES General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/pracovni-prilezitosti/nabidka-sluzebnich-a-pracovnich-mist---celkovy-prehled--61716/
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena