Odborný rada - manažer/ka publicity IROP (CRR ČR)

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – manažer publicity IROP, Sekce administrace programů, Centra pro regionální rozvoj České republiky

Datum vystavení 15.03.2019
Datum platnosti 29.03.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Hledáme aktivního  samostatného člověka na místo manažera publicity v Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Jsme velká celostátní organizace s pobočkami ve všech krajských městech. Administrujeme největší operační program v plánovaném období 2014 -2020 s názvem Integrovaný operační program (IROP), který podporuje rozvoj regionů České republiky v mnoha rozmanitých směrech, jako je výstavba silnic, nových školek a škol, nákup důležitých zdravotnických přístrojů jako jsou magnetické rezonance, apod. Zároveň přispívá ke zkvalitnění našeho každodenního života.

Chceme, aby výsledky naší práce byly vidět, proto jsme se rozhodli posílit publicitu a zřídili jsme nové místo manažera publicity IROP, jenž bude zodpovědný za zviditelnění výsledků naší práce a propagaci toho, co má velký význam pro občany České republiky.

Hledáme aktivní svébytnou osobnost s chutí do práce a nápady, které jsme připraveni podporovat při jejich realizaci.

Poskytujeme zázemí velké celostátní organizace, jež spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Protože jsme služební úřad, potřebujeme, aby uchazeč měl, nebo do roka od nástupu složil, úřednickou zkoušku na obor služby 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. V tom poskytneme veškerou podporu, včetně možnosti čerpání studijního volna.

Pokud jsme Vás zaujali, podívejte se prosím se na podrobné informace k vyhlášenému výběrovému řízení. Budeme velice rádi, když nám pošlete svoji nabídku.

Základní informace:
 • Obor služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služební místo je systemizováno na dobu určitou, do 31.12.2023.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, do 31.12.2021, s možností dalšího prodloužení.
 • Předpokládaný nástup na služební místo je 1. květen 2019.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 • Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.
Náplň činnosti na služebním místě:
 • průběžné vyhodnocování a analyzování průběhu administrace projektů IROP, monitorování činnosti v rámci administrace projektů a následné využívání těchto informací při zajištění publicity IROP,
 • zodpovědnost za publicitu IROP a tvorba komunikačního plánu IROP,
 • koordinace publicity IROP na úrovni sekce administrace programů, spolupráce s manažery publicity v oddělení kancelář generálního ředitele, komunikace s Řídícím orgánem IROP,
 • řízení aktivity územních odborů SAP v rámci celé ČR, vztahující se k publicitě. Spolupráce s ředitelem Odboru řízení administrace,
 • monitorování dostupných zdrojů informací a vyhodnocování celorepublikově publikovaných informací vztahujících se k IROP,
 • vyhodnocování efektivity publicity IROP, modifikace stávajících aktivit a navrhování nových aktivit publicity IROP. Navrhování dalších postupů v komunikaci ve vztahu k vývoji těchto informací,
 • spolupráce pří řízení publicity na úrovni Centra,
 • podílí se na tvorbě webových stránek Centra,
 • realizuje a podílí se na informačních kampaních IROP.
Nabízíme (benefity):
 • stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružná služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) podané ve lhůtě do 29.3.2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@crr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu: ID mt6427q.
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „165 Výběrové řízení na služební místo odborný rada – manažer publicity IROP v Sekci administrace programů Centra pro regionální rozvoj České republiky“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; nebo je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 1);
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.  Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[3]
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (příloha č. 1).; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[4]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis
Příloha:
 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo s přílohami
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[3] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[4] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena