Ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V v odboru administrace zjednodušených projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0001142S, v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 1/2019 Sb., o oborech státní služby.

Datum vystavení 08.07.2019
Datum platnosti 22.07.2019
Základní informace:
 • 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční
  a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou[1].
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2019 nebo dle dohody.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • odpovědnost za proces kontroly všech typů zpráv o realizaci zjednodušených projektů;
 • odpovědnost za proces administrace a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces přípravy, kontroly a kompletace podkladů pro vydání Rozhodnutí nebo Dodatků pro schválené projekty;
 • vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho zaslání příjemcům;
 • odpovědnost za proces administrace podstatných a nepodstatných změn
  v projektech;
 • odpovědnost za tvorbu, údržbu a řešení informačních systémů využívaných
  k administraci projektů předložených v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
  a vzdělávání;
 • kontrola výstupů projektů;
 • vypravování podkladů pro vyplacení zálohových plateb a jejich předání na oddělení financování;
 • odpovědnost za aktivity související s ukončováním programového období
  2007-2013.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 22. července 2019 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V v odboru administrace zjednodušených projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: MSMT-22055/2019-2)“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.[2] V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z rejstříku trestů, je nutná součinnost při poskytování osobních údajů – jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;  
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
2. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.           
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na poloviční pracovní úvazek (20 hodin týdně) na dobu určitou
  do 31. března 2020;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 26 480 – 39 790 Kč (v závislosti na počtu let praxe);
 • přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • možnost profesního růstu ve státní službě;
 • možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti strukturálních fondů EU;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • 25 dní dovolené;
 • až 6 dní individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • pružnou služební dobu;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Kontaktní osoba: Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/
 
[1]  Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.
 
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena