Ministerský rada v oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (OPZ)

Státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušná podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (SM 835 018).

Datum vystavení 11.06.2019
Datum platnosti 24.06.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Základní informace:
 • Obor služby:  Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
 • Místo výkonu služby: Praha
 • Služební poměr na dobu: neurčitou
 • Předpokládaný den nástupu do služby na tomto služebním místě: 1. srpna 2019
 • Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 13. platová třída
Hlavní náplň činnosti na služebním místě:
 • zajišťování čerpání finanční pomoci z ESF v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, a to v návaznosti na národní koncepce a strategie v této oblasti;
 • spolupráce na přípravě výzev, procesu hodnocení a výběru projektů a přípravě právních aktů a jejich změn;
 • monitoring průběhu realizace a vyhodnocování projektů včetně administrace (kontroly) zpráv o realizaci projektu a administrace žádostí o změnu, spolupráce při kontrolách na místě (včetně administrace realizovaných kontrol v informačních systémech) a přípravy hlášení a spolupráce při řešení nesrovnalostí;
 • poskytování informací, konzultací a poradenství žadatelům a příjemcům v oblasti ESF a zaměření vyhlašovaných výzev;
 • příprava podkladů a prezentace na seminářích, pracovních skupinách a školeních pro žadatele a příjemce;
 • příprava analytických podkladů a zpracování stanovisek k metodickým a legislativním materiálům v oblasti podpory z ESF a rovných příležitostí pro ženy a muže;
 • administrace projektů a návazných činností v informačních systémech;
 • spolupráce s vnějšími partnery (včetně Evropské komise) při implementaci prioritní osy 1 Operačního programu Zaměstnanost.
Možnosti podle zákona o státní službě:
 • pružná služební doba;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 dnů indispozičního volna;
 • poukázky na stravování;
 • ucelený systém vzdělávání;
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny;
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. června 2019, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (SM 835 018)“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru). Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.
 • je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2
 • ​dosáhl vysokoškolského vzdělání v  magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.  
 • dosáhl vysokoškolského vzdělání v  magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.  
2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státního tajemníka v MPSV č. 13/2018, kterým je úroveň znalosti cizího jazyka:
 • znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň úrovni 1 standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[3] ; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka; Originál nebo úředně ověřenou kopii lze rovněž předložit před konáním pohovoru.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.
Příloha:
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/cs/35702
 
[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena