Ministerský rada v oddělení projektů adaptability pracovní síly II (OP Z)

Státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušná podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů adaptability pracovní síly II (SM 825 004).

Datum vystavení 11.02.2019
Datum platnosti 22.02.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
•            Obor služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální,
             investiční a obdobné fondy
•            Místo výkonu služby: Praha
•            Služební poměr na dobu: neurčitou
•            Předpokládaný den nástupu do služby na tomto služebním místě: 1. duben 2019
•            Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 13. platová třída
 
Hlavní náplň činnosti na služebním místě:
Hlavní náplní činnosti na služebním místě bude administrace projektů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v podnicích podporovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) s cílem spolupodílet se tím na plynulém a efektivním čerpání finanční pomoci z ESF. Příjemci podpory v těchto projektech jsou převážně zaměstnavatelé z podnikatelského sektoru, v menší míře i neziskové organizace a veřejné instituce. V různých fázích projektového cyklu a v závislosti na aktuálních potřebách je administrace projektů doplněna o další činnosti.
 
Náplně jednotlivých činností služebního místa jsou následující:
•            zajišťování čerpání finanční pomoci z ESF v oblasti vzdělávání zaměstnanců ve firmách, a to v návaznosti na národní koncepce a strategie v této oblasti;
•            spolupráce na přípravě výzev, procesu hodnocení a výběru projektů, přípravě právních aktů a jejich změn;
•            monitoring průběhu realizace a vyhodnocování výsledků projektů včetně kontrolování zpráv o realizaci projektu a administrace žádostí o změnu, spolupráce při kontrolách na místě a spolupráce při řešení nesrovnalostí;
•            poskytování informací, konzultací a poradenství žadatelům a příjemcům v oblasti ESF a zaměření vyhlašovaných výzev;
•            příprava podkladů a prezentace na seminářích, pracovních skupinách a školeních pro žadatele a příjemce;
•            příprava analytických podkladů a zpracování stanovisek k metodickým a legislativním materiálům v oblasti podpory z ESF a firemního vzdělávání zaměstnanců;
•            administrace projektů a návazných činností v informačních systémech;
•            spolupráce s vnějšími partnery (včetně Evropské komise) při implementaci prioritní osy 1 Operačního programu Zaměstnanost.
 
Doručení žádosti:
•            Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 22. února 2019, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
•            Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).
•            Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů adaptability pracovní síly II (SM 825 004)“.
 
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/cs/35031
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 
•            je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru). Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 
•            dosáhl věku 18 let;
 
•            je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.
 
•            je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti .
 
•            dosáhl vysokoškolského vzdělání v  magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. 
 
•            má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:

•            strukturovaný profesní životopis,
•            motivační dopis.
 
Příloha:
•            Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena